BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Compex, 33. defa kapısını teknoloji meraklılarına açtı

Compex, 33. defa kapısını teknoloji meraklılarına açtı

100 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği Compex fuarına 300’e yakın firma katılıyor> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Tek­no­lo­ji­nin ye­ni­lik­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği 33. Ulus­la­ra­ra­sı Bil­gi­sa­yar ve Tü­ke­ti­ci Elek­tro­ni­ği Fua­rı (Com­pex) açıl­dı. 300’e ya­kın şir­ke­tin ka­tıl­dı­ğı ve 23 Ka­sım Pa­zar gü­nü­ne ka­dar açık ola­cak fua­rı 100 bi­ne ya­kın ki­şi­nin zi­ya­ret et­me­si bek­le­ni­yor. Fua­rın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Tos­hi­ba Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Ay­taç Bi­ter, dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz se­be­biy­le ön­ce fua­ra ka­tıl­ma­yı dü­şün­me­dik­le­ri­ni, an­cak son­ra­sın­da fi­kir de­ğiş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Kriz­de ofis­te otu­rup ta­sar­ruf et­mek kriz­le­ri çöz­mü­yor. Ta­sar­ruf ede­lim di­ye fua­ra ka­tıl­ma­mak ol­maz­dı. So­nuç­ta tek­no­lo­ji sa­de­ce rek­lam ile an­la­şıl­maz; do­kun­mak in­ce­le­mek la­zım” de­di. Türk Te­le­kom Pa­zar­la­ma ve İle­ti­şim Baş­ka­nı Erem De­mir­can, “Eko­no­mik kri­zin ya­şan­dı­ğı bir dö­nem­de, böy­le bir fua­rın ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin son de­re­ce isa­bet­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Kriz­den çı­kı­şın yol bu­ra­dan ge­çi­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT