BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genç­le­rin eği­ti­mi ile Tür­ki­ye ka­za­nır

Genç­le­rin eği­ti­mi ile Tür­ki­ye ka­za­nır

Türk Sa­na­yi­ci­le­ri ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, genç nü­fu­sun ana­li­tik, üret­ken ve ye­ni­lik­çi dü­şün­ce­ye im­kan ve­re­cek şe­kil­de eği­til­me­si­nin tüm ko­nu­lar­da Tür­ki­ye’nin önü­nü aça­ca­ğı­nı kay­det­ti.Türk Sa­na­yi­ci­le­ri ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, genç nü­fu­sun ana­li­tik, üret­ken ve ye­ni­lik­çi dü­şün­ce­ye im­kan ve­re­cek şe­kil­de eği­til­me­si­nin tüm ko­nu­lar­da Tür­ki­ye’nin önü­nü aça­ca­ğı­nı kay­det­ti. 21. yüz­yı­lın tek­no­lo­ji dev­ri­mi ola­rak gö­rü­len na­no­tek­no­lo­ji ile il­gi­li ge­liş­me­ler­den de ge­ri kal­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Yal­çın­dağ, “Ha­zır­la­dı­ğı­mız ra­po­ru­mu­zun, ül­ke­mi­zin ge­rek­li adım­la­rı at­ma­sına katkı sağlayacak” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT