BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K. Irak’ta son­da­ja baş­lı­yo­ruz

K. Irak’ta son­da­ja baş­lı­yo­ruz

Tür­ki­ye’nin iki bü­yük ener­ji şir­ke­ti ile dün­ya de­vi Shell’in Irak’ta­ki do­ğal gaz ara­ma fa­ali­ye­ti­nin ar­dın­dan pet­rol ara­ma ko­nu­sun­da da iş bir­li­ği ya­pa­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­diTür­ki­ye Pet­rol­le­ri Ano­nim Or­tak­lı­ğı (TPA­O) ve Bo­ru Hat­la­rıy­la Pet­rol Ta­şı­ma Ano­nim Şir­ke­ti (BO­TAŞ) Shell Energy Eu­ro­pe BV. ile Irak’ta do­ğal gaz ara­ma, iş­let­me, ta­şı­ma ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni kap­sa­yan iş­ bir­li­ği için bir ön an­laş­ma­sı im­za­la­dı. Söz ko­nu­su an­laş­ma­ya, TPA­O adı­na Ge­nel Mü­dür Meh­met Uy­sal, BO­TAŞ adı­na Ge­nel Mü­dür Sal­tuk Düz­yol, Shell Energy A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Nus­ret Cö­mert ve Shell Energy Eu­ro­pe BV Baş­kan Yar­dım­cı­sı An­drew Hep­her im­za koy­du. An­laş­ma­ya Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler de şa­hit ola­rak ka­tıl­dı. Ener­ji Ba­ka­nı Gü­ler, söz ko­nu­su an­laş­ma­nın Irak’ta do­ğal gaz ko­nu­sun­da ara­ma iş­let­me ta­şı­ma ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ni kap­sa­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı ve “Uzun sü­re­dir de­vam eden ça­lış­ma­lar üç bü­yük şir­ke­tin im­za­sıy­la so­nuç­lan­dı. Bun­dan son­ra yo­ğun bir şe­kil­de tek­nik ça­lış­ma­lar ya­pı­la­cak. Do­ğal gaz yer­yü­zü­ne çı­ka­rıl­dık­tan son­ra da bu­nun bo­ru hat­la­rı ile ta­şın­ma­sı ya­pı­la­cak” di­ye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye’nin iki dev ku­ru­lu­şu­nun dün­ya de­vi Shell ile tec­rü­be­le­ri­ni, tek­nik bil­gi­le­ri­ni ve iş sa­ha­sın­da­ki ge­le­nek­le­ri­ni bilr­leş­ti­re­ce­ği­ni söy­le­yen Gü­ler, “Bu üç ku­ru­lu­şun be­ra­ber­li­ği, dün­ya arz güvn­li­ği­ne, böl­ge ba­rı­şı­na ve is­tik­ra­rı­na bü­yük kat­kı sağ­la­ya­cak. Ay­rı­ca pet­rol ara­ma fa­ali­yet­le­rin­de de bir iş bir­li­ği söz ko­nu­su ola­bi­lir” de­di. Tö­ren­de ko­nu­şan Shell Energy Eu­ro­pe B.V. Stra­te­ji, Port­fol­yo ve En­teg­ras­yon­dan So­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı An­drew Hep­ler de Tür­ki­ye’nin böl­ge­de ener­ji mer­ke­zi ol­ma is­te­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “TPA­O ve BO­TAŞ ile iş bir­li­ği­mi­zi ge­liş­tir­mek is­ti­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT