BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > S&P, Turk­cell’in no­tu­nu yük­selt­ti

S&P, Turk­cell’in no­tu­nu yük­selt­ti

Ulus­la­ra­ra­sı de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Stan­dard and Po­or’s, Turk­cell’in kre­di no­tu­nu yük­selt­ti.Ulus­la­ra­ra­sı de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Stan­dard and Po­or’s, Turk­cell’in kre­di no­tu­nu yük­selt­ti. S&P, Turk­cell’in ya­ban­cı pa­ra cin­sin­den “BB” olan kre­di no­tu­nu “BB “ya yük­sel­tir­ken, ye­rel pa­ra cin­sin­den no­tu­nu da “BB “ ola­rak açık­la­dı. Bu de­ğer­len­dir­me son­ra­sın­da Turk­cell, Tür­ki­ye’nin S&P ta­ra­fın­dan en yük­sek kre­di no­tu ve­ri­len şir­ke­ti ol­du. S&P’nin, not ar­tı­şı­na ge­rek­çe ola­rak, di­na­mik ve gi­de­rek ol­gun­la­şan mo­bil ile­ti­şim sek­tö­rün­de Turk­cell’in, güç­lü ope­ras­yo­nel per­for­man­sı­nı, sür­dü­rü­le­bi­lir na­kit ya­rat­ma ka­bi­li­ye­ti­ni, dü­şük borç­lu­luk ora­nı­nı ve bir kıs­mı ya­ban­cı pa­ra ola­rak tu­tu­lan yük­sek na­kit den­ge­si­ni gös­ter­di­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT