BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2’nci de­fa ikiz an­ne­si

2’nci de­fa ikiz an­ne­si

İn­gi­liz çift Adel ve Bla­ne Pe­ar­son, ar­ka ar­ka­ya ikiz ço­cuk sa­hi­bi ol­du.İn­gi­liz çift Adel ve Bla­ne Pe­ar­son, ar­ka ar­ka­ya ikiz ço­cuk sa­hi­bi ol­du. İşin il­ginç ta­ra­fı, çif­tin ikiz kız­la­rı­nın çift yu­mur­ta iki­zi olup bir­bir­le­ri­ne ben­ze­me­me­le­ri, ye­ni do­ğan be­bek­le­rin de tek yu­mur­ta iki­zi ol­ma­sı. Uz­man­lar ise bu du­ru­mun mil­yon­da bir rast­la­nan bir du­rum ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. An­cak, tek­rar be­bek sa­hi­bi ol­mak is­te­dik­ten son­ra ha­mi­le ka­lan an­ne Adel, ul­tra­son­da bu be­bek­le­rin de ikiz ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce şok ge­çir­miş. An­ne Adel, dı­şa­rı çık­tı­ğın­da mut­la­ka in­san­la­rın ken­di­si­ni dur­du­rup be­bek­le­ri gör­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı söy­lü­yor. Bu yüz­den ra­hat ha­re­ket ede­me­yen an­ne, be­bek­le­rin gün­lük ba­kı­mıy­la da çok uğ­raş­tı­ğı­nı söy­lü­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT