BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ABD Dışişleri Bakanlığı için 5 isim

ABD Dışişleri Bakanlığı için 5 isim

ABD Di­şiş­le­ri kol­tu­ğu­na kimin otu­raca­ğı he­nüz bel­li ol­maz­ken, göz­ler en güç­lü aday Hil­lary Clin­ton’da...Ame­ri­kan hal­kı­na her ko­nu­da de­ği­şim va­de­den Ba­rack Oba­ma şim­di­ler­de ise ka­bi­ne­si­ni oluş­tur­ma ha­zır­lı­ğın­da. Was­hing­ton ku­lis­le­rin­de en sık gün­de­me ge­ti­ri­len Hil­lary Clin­ton’ın dı­şiş­le­ri ba­ka­nı ola­ca­ğı id­di­ala­rı gi­de­rek güç­le­ni­yor. Ame­ri­kan New York Ti­mes ga­ze­te­sin­de ya­yın­la­nan ha­ber­de, Obama’nın Hil­lary Clin­ton’a bu ko­nu­da tek­lif gö­tü­rür­se ol­gun­lu­ğu­nu is­pat­la­ya­ca­ğı yo­ru­mun­da bu­lunul­du. Eğer Clin­ton, dı­şiş­le­ri ba­ka­nı ol­maz­sa Oba­ma’nın önün­de bir kaç se­çe­neği da­ha bu­lu­nu­yor. Bu isim­ler ara­sın­da en kuv­vet­li gö­rü­nen aday Bill Clin­ton dö­ne­min­de ABD Ener­ji Ba­ka­nı ola­rak gö­rev yap­mış olan ve Türk dip­lo­mat­la­rı ta­ra­fın­dan “Tür­ki­ye’yi ve böl­ge­de­ki ener­ji me­se­le­le­ri­ni ta­nı­yan bir isim” ola­rak gö­rü­len Bill Ric­hard­son. Ay­rı­ca se­na­tör John Kerry, Chuck Ha­gel ve BM Dai­mi Tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ni yü­rüt­müş olan de­ne­yim­li dip­lo­mat Ric­hard Hol­bro­oke da adı ge­çen­ler ara­sın­da.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT