BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Protestoculara bom­ba atıl­dı

Protestoculara bom­ba atıl­dı

Tay­land’da yak­la­şık 3 ay­dır de­vam eden hü­kü­met kar­şı­tı ey­lem­le­rin so­nun­cu­sun­da olay çık­tı. Baş­ba­kan­lık bi­na­sı­nı iş­gal eden pro­tes­to­cu­la­rın üze­ri­ne bom­ba al­tıl­ma­sı so­nu­cu 1 ki­şi öl­dü, 1’i ağır 23 ki­şi ya­ra­lan­dı.Tay­land’da yak­la­şık 3 ay­dır de­vam eden hü­kü­met kar­şı­tı ey­lem­le­rin so­nun­cu­sun­da olay çık­tı. Baş­ba­kan­lık bi­na­sı­nı iş­gal eden pro­tes­to­cu­la­rın üze­ri­ne bom­ba al­tıl­ma­sı so­nu­cu 1 ki­şi öl­dü, 1’i ağır 23 ki­şi ya­ra­lan­dı. Halk De­mok­ra­si İt­ti­fa­kı (PAD) ad­lı ha­re­ke­tin otur­ma ey­le­min­de ilk de­fa bu den­li cid­di bir sal­dı­rıy­la kar­şı­laş­tı­ğı be­lir­ti­lir­ken, sal­dı­rı­da 48 ya­şın­da­ki bir er­ke­ğin bo­ğa­zı­na isa­bet eden şa­rap­nel par­ça­la­rıy­la öl­dü­ğü bil­di­ril­di. PAD hareketi, 2006 yı­lın­da bir dar­bey­le gö­rev­den uzak­laş­tı­rı­lan es­ki baş­ba­kan Şi­na­vat­ra’nın tek­rar ik­ti­da­ra gel­me­si­ne en­gel ol­ma­ya ça­lı­şı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT