BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­ney Ko­re’den il­ginç pro­pa­gan­da

Gü­ney Ko­re’den il­ginç pro­pa­gan­da

Gü­ney Ko­re­li ey­lem­ci­ler, hü­kü­me­tin vaz­ge­çin çağ­rı­sı­na rağ­men Ku­zey Ko­re’ye hel­yum ba­lon­la­rıy­la pro­pa­gan­da bil­di­ri­le­ri gön­der­di.Gü­ney Ko­re­li ey­lem­ci­ler, hü­kü­me­tin vaz­ge­çin çağ­rı­sı­na rağ­men Ku­zey Ko­re’ye hel­yum ba­lon­la­rıy­la pro­pa­gan­da bil­di­ri­le­ri gön­der­di. Ey­lem­ci­ler, her bi­rin­de 10 bin ka­dar bil­di­ri­nin bu­lun­du­ğu 10 bü­yük hel­yum ba­lo­nu­nu, yo­ğun gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı sı­nı­rın kar­şı ta­ra­fı­na sal­dı. Ku­zey Ko­re li­de­ri Kim Jong Il yö­ne­ti­mi­ni eleş­ti­ren bil­di­ri­ler­de, Ku­zey Ko­re­li­le­re mev­cut re­ji­me kar­şı aya­ğa kalk­ma­la­rı çağ­rı­sı ve Kim’in ya­kın dö­nem­de felç ge­çir­di­ği id­di­ası yer alı­yor. Bil­di­ri­ler­den bi­rin­de, “Si­zin ‘bü­yük’ li­de­ri­ni­zin son gün­le­ri yak­la­şı­yor. Dik­ta­tör has­ta­lık­tan çök­tü” ifa­de­si yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT