BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TAM GÜN KANUNUNA ­va­tan­daş­tan tam des­tek

TAM GÜN KANUNUNA ­va­tan­daş­tan tam des­tek

Has­ta­ne­ler­de ve­ri­len hiz­met­le­rin ka­li­te­si­ni ar­tır­mak a­ma­cıy­la ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan he­kim­le­rin sa­de­ce bir ku­rum­da ve tam gün ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik ka­nun tas­la­ğı­na va­tan­daş­lar­dan des­tek gel­di.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met Ça­lı­şan­la­rı (Sağ­lık-Sen) ta­ra­fın­dan ye­di il­de top­lam bin 539 he­kim ve va­tan­daş üze­rin­de yap­tı­ğı araş­tır­ma­da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın he­kim­le­rin sa­de­ce tek bir ku­rum ve tam gün ça­lış­ma­sıy­la il­gi­li ka­nun tas­la­ğı­na va­tan­daş­lar bü­yük des­tek ver­di. Va­tan­da­şa yö­ne­ti­len “Tam gün ya­sa­sıy­la il­gi­li ne dü­şü­nüyor­su­nuz?” so­ru­su­na hal­kın yüz­de 93’ü ‘Sağ­lık sis­te­mi için iyi bir dü­zen­le­me ola­ca­ğı­nı dü­şü­yo­rum’ di­ye ce­vap ve­rir­ken yüz­de 77’si ise tam gün uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­dik­ten son­ra faz­la pa­ra har­ca­ma­dan da­ha ka­li­te­li hiz­met ala­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. He­kim­le­rin yüz­de 78’i ise tek bir ku­rum­da ça­lış­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ren Tam Gün ya­sa­sıy­la bir­lik­te has­ta­la­rın da­ha ka­li­te­li hiz­met ala­ca­ğı yö­nün­de gö­rüş bil­dir­di. Fa­kat he­kim­ler bu ya­say­la bir­lik­te ge­lir­le­ri­nin azal­ma­sın­dan en­di­şe du­yu­yor. Tam Gün ya­sa­sıy­la bir­lik­te ge­lir­le­ri­nin aza­la­ca­ğı­nı ifa­de eden he­kim­le­rin ora­nı yüz­de 46’la­rı bu­lu­yor. Ay­rı­ca tam gün ya­sa­sıy­la bir­lik­te he­kim­le­rin yüz­de 48’i ka­mu has­ta­ne­le­rin­de ça­lış­ma­yı ter­cih ede­cek­le­ri­ni be­lir­tir­ken yüz­de 40’ı özel has­ta­ne­ler­de, yüz­de 12’si de ken­di mu­aye­ne­ha­ne­sin­de ça­lış­ma­yı ter­cih ede­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT