BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TAM 118 GÜN­DÜR KALP­SİZ YA­ŞI­YOR

TAM 118 GÜN­DÜR KALP­SİZ YA­ŞI­YOR

Or­gan nak­li bek­le­yen 14 ya­şın­da­ki kız, kal­bi alı­nın­ca 4 ay kan pom­pa­la­yan bir alet­le ha­ya­ta tu­tu­nu­yor...D’Zha­na Sim­mons, kalp nak­li ya­pı­la­na ka­dar, ka­nın pom­pa­lan­ma­sını sağlayan bu alet­le ya­şa­dı. ABD’nin Mi­a­mi ken­tin­de 14 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğu, D’Z­ha­na Sim­mons, kalp nak­li ya­pı­la­na ka­dar ken­di kal­bi ol­ma­dan kan pom­pa­la­yan bir a­let­le 118 gün ya­şadı. Mi­a­mi Ü­ni­ver­si­te­si Jack­son Me­mo­ri­al Tıp Mer­ke­zi dok­tor­la­rı, Al­man­ya’da bir ye­tiş­ki­nin ken­di kal­bi ol­ma­dan 9 ay ya­şa­tıl­ma­sı gi­bi ben­zer va­ka­dan ha­ber­dar ol­duk­la­rı­nı, an­cak ilk de­fa bir ço­cu­ğun bu du­rum­da ya­şa­tıl­dı­ğı­nı i­fa­de et­ti. Dok­tor­lar ay­rı­ca, has­ta­ya ka­nı pom­pa­la­ya­cak bir a­let ta­kıl­dı­ğın­da, ge­nel­de kal­bin vü­cut i­çin­de bı­ra­kıl­dı­ğı­na dik­ka­ti çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT