BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­ta­da de­ği­şim za­ma­nı gel­di

Po­ta­da de­ği­şim za­ma­nı gel­di

Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun 24 Ka­sım Pa­zar­te­si gü­nü An­ka­ra’da ya­pı­la­cak o­lan o­la­ğan ge­nel ku­ru­lu ön­ce­si baş­kan a­day­la­rın­dan Dr. Se­lam Gök­çe, mev­cut yö­ne­ti­min de­ği­şim za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni söy­le­di.­GÖK­ÇE İD­Dİ­A YÜK­LÜ ­Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun 24 Ka­sım Pa­zar­te­si gü­nü An­ka­ra’da ya­pı­la­cak o­lan o­la­ğan ge­nel ku­ru­lu ön­ce­si baş­kan a­day­la­rın­dan Dr. Se­lam Gök­çe, mev­cut yö­ne­ti­min de­ği­şim za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni söy­le­di. “16 yıl­dır gö­rev­de o­lan fe­de­ras­yon yö­ne­ti­mi di­na­miz­mi­ni yi­tir­di” di­yen Gök­çe, “Ya­nım­da çok sa­yı­da ku­lüp var. An­cak giz­li kal­mak is­ti­yor­lar. Mev­cut fe­de­ras­yon­dan çe­ki­ni­yor­lar. Bu bi­le de­ği­şi­min ka­çı­nıl­maz ha­le gel­di­ği­nin gös­ter­ge­si­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu. Gök­çe, bir bas­ket­bol te­le­viz­yo­nu ku­ra­cak­la­rı­nı da i­fa­de et­ti. > Cem BAŞARENER
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92379
  % -0.36
 • 5.4603
  % -0.42
 • 6.1595
  % -0.5
 • 7.0753
  % -0.32
 • 211.003
  % -0.32
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT