BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Av­ru­pa Olim­pi­yat Ko­mi­te­le­ri Bir­li­ği’nin Ge­nel Ku­ru­lu bu­gün İs­tan­bul’da baş­la­ya­cak. Hil­ton Ex­hi­bi­ti­on Cen­ter’ın ev sa­hip­li­ğin­de­ki kon­gre­ye IOC Baş­ka­nı J.Rog­ge, EOC Baş­ka­nı P.Hic­key ve 49 Av­ru­pa ül­ke­si­nin tem­sil­ci­le­ri ka­tı­la­cak. Ay­rı­ca Ak­de­niz Oyun­la­rı’na ka­tı­lan Ce­za­yir, Tu­nus, Fas, Mı­sır, Lib­ya, Lüb­nan gi­bi Ku­zey Af­ri­ka ül­ke­le­ri göz­lem­ci ola­rak ka­tı­la­cak.EOC Kon­gre­si baş­lı­yor Av­ru­pa Olim­pi­yat Ko­mi­te­le­ri Bir­li­ği’nin Ge­nel Ku­ru­lu bu­gün İs­tan­bul’da baş­la­ya­cak. Hil­ton Ex­hi­bi­ti­on Cen­ter’ın ev sa­hip­li­ğin­de­ki kon­gre­ye IOC Baş­ka­nı J.Rog­ge, EOC Baş­ka­nı P.Hic­key ve 49 Av­ru­pa ül­ke­si­nin tem­sil­ci­le­ri ka­tı­la­cak. Ay­rı­ca Ak­de­niz Oyun­la­rı’na ka­tı­lan Ce­za­yir, Tu­nus, Fas, Mı­sır, Lib­ya, Lüb­nan gi­bi Ku­zey Af­ri­ka ül­ke­le­ri göz­lem­ci ola­rak ka­tı­la­cak. Okur 5 maç sonra NBA’de, Meh­met Okur’un ba­ba­sı­nın ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le uzak kal­dı­ğı ve 5 maç son­ra for­ma­sı­na ka­vuş­tu­ğu kar­şı­laş­ma­da Utah, Mil­wa­uke­e Bucks’ı 105-94 yen­di. Sa­ha­ya ilk 5’te çı­kan Okur, 20 da­ki­ka sü­re ala­rak, 1 sa­yı, 5 ri­ba­unt, 1 asist, 1 top çal­ma ve 2 top kay­bıy­la oy­na­dı. Za­za Pac­hu­li­a’nın ta­kı­mı At­lan­ta ise Wi­zards’ı 91-87 mağ­lup et­ti. Dakar G.Amerika’da Ke­mal Mer­kit ve Kut­lu To­run­lar’dan olu­şan Türk Ta­kı­mı, Da­kar Ral­li­si’nde Tür­ki­ye’yi mo­to­sik­let ka­te­go­ri­sin­de tem­sil ede­cek. Af­ri­ka’da­ki te­rör grup­la­rı­nın teh­di­di üze­ri­ne ip­tal edi­len ral­li, 3-18 Ocak 2009 ta­rih­le­rin­de ilk kez G.Ame­ri­ka’da Ar­jan­tin ve Şi­li top­rak­la­rın­da Af­ri­ka şart­la­rı­nı arat­ma­ya­cak zor­luk­ta­ki par­kur­da, 49 de­ği­şik ül­ke­den 230 mo­to­sik­let­çi­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şe­cek. İspanya’ya diş geçmiyor Av­ru­pa’nın son şam­pi­yo­nu İs­pan­ya Mil­li Ta­kı­mı, son 2 yıl­da al­dı­ğı 25 ga­li­bi­yet ve 3 be­ra­ber­lik­le ye­nil­mez­lik un­va­nı­nı ko­ru­ya­rak, al­tın ça­ğı­nı ya­şı­yor. FI­FA’nın sı­ra­la­ma­sın­da 1. sı­ra­da bu­lu­nan İs­pan­ya Mil­li Ta­kı­mı, dün Şi­li’yi de ha­zır­lık ma­çın­da 3-0 gi­bi net bir skor­la ka­zan­ma­yı ba­şar­dı. “Altın Takım” yükselişte Ken­di­ne has fut­bol eko­lü ile 1950’li yıl­lar­da tüm dün­ya­da “Al­tın Ta­kım’’ ola­rak ün­le­nen Ma­ca­ris­tan Mil­li Ta­kı­mı, es­ki gün­le­ri­ne dö­nü­yor. Hol­lan­da­lı Er­win Koe­man ile an­la­şan ve onun yö­ne­ti­min­de 8 maç­ta 4 ga­li­bi­yet, 3 be­ra­ber­lik ve sa­de­ce 1 ye­nil­gi alan Ma­ca­ris­tan Mil­li Ta­kı­mı son dep­las­man­da K.İr­lan­da’yı da 2-0 ye­ne­rek dik­kat­le­ri çek­ti. Minderde rekabet Gü­reş bi­rin­ci li­gin­de şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­ren ta­kım­lar trans­fer ya­rı­şı­na gir­di. Ada­let Gü­reş İh­ti­sas, Gür­cis­tan’dan 21 ya­şın­da­ki Av­ru­pa ve dün­ya üçün­cü­sü genç Ge­or­gi Mar­ga­gish­vi­li ile kad­ro­su­nu tak­vi­ye et­ti. An­ka­ra AS­Kİ ise 19 ya­şın­da­ki genç­ler dün­ya üçün­cü­sü Meh­met Ka­sım Aras’ı renk­le­ri­ne kat­tı. Kartal’dan takviye! Be­şik­taş Co­la Tur­ka, ABD’li oyun­cu Jimmy Bax­ter’ı trans­fer et­ti. Ge­çen se­zon Le­ton­ya’nın Vent­spils ta­kı­mın­da oy­na­yan ABD Flo­ri­da do­ğum­lu olan 27 ya­şın­da­ki for­vet Bax­ter, 1.99 met­re bo­yun­da ve 92 ki­lo. Bax­ter, Vent­spils for­ma­sı ile ULEB Ku­pa­sı’nda 19.2 sa­yı ve 5 ri­ba­unt or­ta­la­ma­sıy­la oy­na­mış­tı. Crespo Real’i reddetti Se­ri­e A ta­kım­la­rın­dan In­ter’in for­ve­ti Her­nan Cres­po, Re­al Mad­rid’in sa­kat­la­nan Ru­ud van Nis­tel­ro­oy’un ye­ri­ne 6 ay­lık söz­leş­me tek­li­fi­ni be­ğen­me­di. Cres­po’nun me­na­je­ri Fer­nan­do Hi­dal­go, Ar­jan­tin­li oyun­cu­nun, Re­al Mad­rid ile kı­sa de­ğil, uzun va­de­li bir söz­leş­me dü­şü­ne­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Tak­la­cı­ya 2 maç ce­za PFDK, Kay­se­ris­por­lu fut­bol­cu Ag­ha­ho­wa’ya 2 maç, An­tal­yas­por­lu Ha­kan Öz­mert’e i­se 3 maç ce­za ver­di. Ku­rul, dün yap­tı­ğı top­lan­tı­da, Kay­se­ri­-An­tal­ya kar­şı­laş­ma­sın­da, ra­ki­be yö­ne­lik ku­ral dı­şı ha­re­ke­tin­den do­la­yı Ag­ha­ho­wa’ya 2, ay­nı maç­ta ha­ke­me yö­ne­lik ha­re­ke­tin­den do­la­yı Ha­kan’a i­se 3 maç ce­za kes­ti. BO­TAŞ’ın şan­sı sü­rü­yor Bas­ket­bol­da FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Ku­pa­sı L G­ru­bu’n­da mü­ca­de­le e­den tem­sil­ci­miz BO­TAŞ S­por, g­rup­ta­ki 5. ma­çın­da Bel­çi­ka’nın De­xi­a Na­mur ta­kı­mı­nı 74-66 ye­ne­rek 2. ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı. 2. ve 3. Lig’de dün 2 G­rup: A­da­na De­mirs­por-­Bu­ca-s­por: 2-1, Al­tı­nor­du-­De­niz­li Bld.: 0-1. 3.Grup: Ali­bey­köy-Mal­te­pe: 0-1, Kı­rık­ka­le-Kır­şe­hir: 0-2, Mer­sin İY-Eti­mes­gut Şe­ker: 1-1, Bey­koz-Kon­ya Şe­ker: 1-0, İs­tan­bul-Zey­tin­bur­nu: 1-2. 4.Grup: Trab­zon Ka­ra­de­niz-To­kat: 1-0, Ar­sin-Çan­kı­rı Bld.: 0-1, Y.Yoz­gat-Kars: 1-1, Ço­rum-Of: 1-1, Pa­zar-A.Se­bat: 0-0. 5. G­rup: Di­yar­ba­kır BB-­Şan­lı­ur­fa: 1-0, E­la­zığs­por­-İs­ken­de­run De­mir­çe­lik: 0-0. 3.LİG: Uşak-Ke­çi­ören­gü­cü: 0-5, Ke­çi­ören Bld.-İne­göl: 1-2, Or­han­ga­zi-Ni­lü­fer: 1-1.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT