BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA ca­zi­be mer­ke­zi ol­du

GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA ca­zi­be mer­ke­zi ol­du

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Er­han E­rol il­çe­le­ri­nin 4.5 yıl­da hız­lı bir de­ği­şim ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ga­zi­os­man­pa­şa’yı tam bir Av­ru­pa­i şe­hir ha­va­sı­na so­kun­ca­ya ka­dar ça­lış­ma­la­ra de­vam e­de­ce­ğiz” de­di.> Be­kir Ye­ni­ay Ga­zi­os­man­pa­şa’da 4.5 yıl­da ya­şa­nan de­ği­şi­mi an­la­tan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Er­han Erol, ilk gün­kü he­ye­can­la hiz­me­te de­vam et­tik­le­ri­ni bil­dir­di. Ye­rel hiz­met­ler­de an­ket ağır­lık­lı bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rın öne­mi­ne dik­kat çe­ken Erol, “Hiz­me­te baş­la­ma­dan ön­ce sa­ha­da ya­pı­lan an­ket­ler­le il­çe­nin du­rum ha­ri­ta­sı­nı çı­kar­dık. Ka­tı­lım­cı be­le­di­ye an­la­yı­şıy­la va­tan­daş­lar­dan ge­len is­tek­le­rin ön­ce­lik­le­ri­ni be­lir­le­dik ve bü­yük de­ği­şi­mi hız­lı dö­nü­şü­mü ger­çek­leş­tir­dik. İl­çe­mi­zi tam bir Av­ru­pa­i şe­hir ha­va­sı­na so­kun­ca­ya ka­dar da ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam ede­cek. Şim­di mey­ve­le­ri top­la­ma za­ma­nı­dır. Me­se­le­le­ri bi­lim­sel ve­ri­ler ışı­ğın­da 3K adı­nı ver­di­ği­miz Kent­sel Dö­nü­şüm, Ku­rum­sal Dö­nü­şüm ve Kül­tü­rel Dö­nü­şüm’le çöz­dük. Ba­şa­rı sağ­la­ma­nın tek ku­ra­lı da bu üç ana un­su­run tam an­la­mıy­la il­çe­mi­zin be­de­ni­ne otur­tul­ma­sıy­dı” de­di. TOKİ PROJELERİNE TAM DESTEK Ga­zi­os­man­pa­şa’nın ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne gel­di­ği­ni an­la­tan Baş­kan Erol, “İs­tan­bul’un üçün­cü bü­yük alış­ve­riş mer­ke­zi ola­cak olan ‘Fo­rum Tem’, il­çe­mi­zin kar­deş be­le­di­ye­si Chang­wong’lı iş adam­la­rı­nın ha­zır­la­mak­ta ol­du­ğu Tek­no Kent, 3.000 ko­nut­luk TO­Kİ ve Va­li­de­su­yu ko­nut­la­rı gi­bi pro­je­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da Ga­zi­os­man­pa­şa’nın sa­hip ol­du­ğu de­ğer kat­la­na­rak ar­ta­cak­tır. Bu ve ben­ze­ri pro­je­le­re be­le­di­ye ola­rak des­te­ği­miz tüm hı­zıy­la sü­re­cek.” ÖNCELİK YEŞİL ALANA VERİLECEK Şef­faf be­le­di­ye­ci­lik ör­ne­ği sun­duk­la­rı­nı bil­di­ren Baş­kan Erol, kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si­ni en hız­lı uy­gu­la­yan be­le­di­ye­le­rin ba­şın­da gel­dik­le­ri­ni bil­dir­di. “Ye­şil alan ön­ce­lik­le­ri­miz” di­yen Erol, bu­gü­ne ka­dar 100’ü aş­kın par­kı res­to­re et­tik­le­ri­ni 60 ye­ni par­kı da hiz­me­te aç­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Tra­fik prob­le­mi­ni çöz­mek için çev­re ve mey­dan plan­la­ma­sı­nın so­nu­na ge­lin­di­ği­ni an­la­tan Erol, “Yıl­da 140.000 to­nun üze­rin­de as­falt dö­kü­mü ile Ga­zi­os­man­pa­şa’da bir re­ko­ra im­za atıl­dı” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT