BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TUNCAY 3'LEDİ İSPANYA'NIN GÖZÜNÜ KORKUTTU

TUNCAY 3'LEDİ İSPANYA'NIN GÖZÜNÜ KORKUTTU

Avusturya karşısında hat-trick yapan golcüyü, Avrupa diline doladı...Avusturya karşısında hat-trick yapan golcüyü, Avrupa diline doladı... “Vİ­YA­NA’DA TÜRK GE­Çİ­Şİ” Mil­li Ta­kı­mın özel maç­ta Avus­tur­ya’yı 4-2 yen­me­si ve Tun­cay’ın üç go­lü dün­ya ba­sı­nın­da ge­niş yan­kı bul­du. UE­FA in­ter­net si­te­sin­de, Tun­cay’ın fo­toğ­ra­fı­nı man­şe­ti­ne ta­şı­yıp oyun­cu­muz­dan öv­güy­le bah­se­der­ken, İn­gi­liz med­ya­sı, “Avus­tur­ya de­fan­sı­nın dur­du­ra­ma­dı­ğı adam” di­ye söz et­ti. FI­FA ise Tun­cay’ı on­lar­ca ha­zır­lık ma­çı ya­pı­lan ge­ce­nin fut­bol­cu­su seç­ti. İs­pan­yol As ga­ze­te­si, Tür­ki­ye’nin ga­li­bi­ye­ti için “Vi­ya­na’da Türk ge­çi­şi” baş­lı­ğı­nı kul­lan­dı. DEP­LAS­MAN GOL­CÜ­SÜ Yıldız futbolcu Tun­cay Şan­lı, 62. mil­li ma­çın­da 19. go­lü­ne ula­şır­ken bu gol­le­rin 16’sı­nı yurt dı­şın­da kay­det­ti. Tun­cay, içe­ri­de at­tı­ğı 3 go­lü ise tek maç­ta, İs­viç­re’yle oy­na­nan ba­raj kar­şı­laş­ma­sın­da kay­det­ti. MİLLİ TAKIMIN GOLCÜLERİ Fut­bol­cu ­Mil­li ­Gol Ha­kan Şü­kür 112 51 ­Lef­ter 46 21 ­Me­tin Ok­tay 36 19 ­Ce­mil Tu­ran 44 19 ­Tun­cay 62 19 ­Ni­hat Kah­ve­ci 52 17 ­Ze­ki Rı­za 16 15
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT