BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­DO, Mar­ma­ra ve Av­şa se­fer­le­ri­ni u­zat­tı

İ­DO, Mar­ma­ra ve Av­şa se­fer­le­ri­ni u­zat­tı

İs­tan­bul De­niz O­to­büs­le­ri (İ­DO) A.Ş, Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le Mar­ma­ra ve Av­şa A­da­sı se­fer­le­ri­ni u­zat­ma ka­ra­rı al­dı.İs­tan­bul De­niz O­to­büs­le­ri (İ­DO) A.Ş, Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le Mar­ma­ra ve Av­şa A­da­sı se­fer­le­ri­ni u­zat­ma ka­ra­rı al­dı. İ­DO’nun a­çık­la­ma­sın­da, Sa­ray­bur­nu’n­dan ya­pı­lan Mar­ma­ra ve Av­şa A­da­sı se­fer­le­ri­nin, bay­ram do­la­yı­sıy­la 14 A­ra­lık 2008’e ka­dar u­za­tıl­dı­ğı be­lir­til­di. A­çık­la­ma­da, Ma­vi Mar­ma­ra yol­cu ge­mi­siy­le haf­ta son­la­rı Sa­ray­bur­nu-­Mar­ma­ra A­da­sı­-Av­şa A­da­sı gü­zer­ga­hın­da ya­pı­lan se­fer­le­rin, be­lir­ti­len ta­ri­he ka­dar cu­mar­te­si gün­le­ri İs­tan­bul’dan gi­diş, pa­zar gün­le­ri dö­nüş şek­lin­de uy­gu­la­na­ca­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT