BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KIYAS YAPMAYIN

KIYAS YAPMAYIN

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Er­tuğ­rul Sağ­lam ile mu­ka­ye­se edil­me­sin­den ra­hat­sızBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Er­tuğ­rul Sağ­lam ile mu­ka­ye­se edil­me­sin­den ra­hat­sız ‘GE­LE­CEK EN­Dİ­ŞEM YOK’ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, “Fut­bol­da geç­miş­le ge­le­ce­ğin kı­yas­la­ma­sı ya­pıl­maz. Be­nim ilk 5 haf­ta­lık dö­ne­mim­le geç­miş­te­ki 6 haf­ta­yı kar­şı­laş­tır­ma­ya kal­kan­lar yan­lı­şa dü­şer. İlk üç haf­ta­da kay­be­di­len pu­an­lar­la son­ra kay­be­di­len­ler ay­nı şey de­ğil” de­di. Pu­an ka­yıp­la­rı­na her­kes­ten çok üzül­dü­ğü­nü an­cak ge­le­cek­le il­gi­li en­di­şe­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen De­niz­li, “Şam­pi­yon­luk ipi­ni gö­ğüs­le­ye­bi­le­cek aday­lar, 26. haf­ta­da bel­li olur. Şu an po­ta­da 7 ta­kım var­sa o ta­rih­te bu sa­yı üç ve­ya iki ola­cak. Önem­li olan pu­an­la­rı ne za­man kay­bet­ti­ği­niz de­ğil. 26. haf­ta­da sı­ra­la­ma­da ne­re­de ol­du­ğu­nuz­dur. Doğ­ru yol­da­yız ve doğ­ru bil­di­ği­mi­zi yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. ‘TA­KI­MIN PAT­RO­NU BE­NİM’ Bre­zil­ya­lı gol­cü Bo­bo’nun ye­dek kal­ma­sı­nı eleş­ti­ren­le­re de ce­vap ve­ren Mus­ta­fa De­niz­li, “Ba­na Bo­bo-Ho­los­ko iki­li­si­ni ne­den bir­lik­te oy­nat­mı­yor­sun di­ye so­ru­yor­lar. Fut­bol­cu­la­rı­mı ne za­man ne­re­de kul­la­na­ca­ğı­ma ben ka­rar ve­ri­rim. Bo­bo’yu ye­dek so­yun­du­ru­yor­sam bu onun­la il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­mi de­ğiş­tir­mez. Eğer ile­ri­ki dö­nem­de ge­rek du­yar­sam iki­si­ni bir ara­da oy­na­tı­rım” de­di. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, “He­de­fe gi­der­ken ki­min­le de­ğil, na­sıl ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­muz önem­li” vur­gu­su ya­pa­rak, “Be­nim ka­fam­da Del­ga­do, Rüş­tü, İb­ra­him, Nob­re ve Bo­bo gi­bi oyun­cu­la­rın ima­jı bir maç­la ze­de­len­mez. On­lar­da dü­şüş var­sa sa­ha içe­ri­sin­de­ki di­ğer al­ter­na­tif­le­re ba­ka­rım” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. > Bilgehan Can İYİ Kİ DOĞDUN TORAMAN Be­şik­taş’ın tec­rü­be­li fut­bol­cu­su İb­ra­him To­ra­man 27 ya­şı­na gir­di. İb­ra­him To­ra­man’ın 27. yaş gü­nü, dün ta­kım ar­ka­daş­la­rı ve Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’nin ka­tı­lı­mıy­la, pas­ta ke­si­le­rek kut­lan­dı. TARAFTAR ERDİ MURADINA Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi so­nun­da ta­raf­ta­rı­nın se­si­ne ku­lak ver­di. Se­zon ba­şın­dan be­ri, “Ye­ni se­zon for­ma­la­rı­nın ar­ka­sı­na Be­şik­taş lo­go­su ko­nul­sun” ta­le­bin­de bu­lu­nan si­yah-­be­yaz­lı­lar, yö­ne­ti­min ye­ni ü­rün­le­ri lo­go­lu sa­tı­şa sun­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce “İlk de­fa se­si­mi­zi du­yu­ra­bil­dik. U­ma­rız bu i­yi bir baş­lan­gıç o­lur” yo­ru­mu­nu yap­tı­lar. BEŞİKTAŞ NOTLARI Trans­fer son ça­re Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi dev­re ara­sı trans­fe­ri için Mus­ta­fa De­niz­li’den ha­ber bek­li­yor. Yö­ne­ti­ci­ler­den ge­len bu ta­le­be olum­lu yak­la­şan De­niz­li’nin “İlk etap­ta fut­bol­cu­la­rı­mı çe­şit­li mev­ki­ler­de oy­na­ta­rak, açık­la­rı­mı­zı ka­pat­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım. Ku­lü­bün ma­li büt­çe­si­ni zor­la­mak is­te­mi­yo­rum. Mec­bur ka­lır­sak bir tak­vi­ye ya­pa­rız. İl­gi­niz be­ni çok mut­lu et­ti” ce­va­bı­nı ver­di. Kar­tal 7 haf­ta İs­tan­bul’da Lig­de şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­ren Be­şik­taş, bu haf­ta­dan iti­ba­ren üst üs­te 7 lig ma­çı­nı da İs­tan­bul sı­nır­la­rı için­de ya­pa­cak. Haf­ta so­nu evin­de Es­ki­şe­hir’i mi­sa­fir ede­cek olan si­yah-be­yaz­lı­lar, 5 ma­çı­nı İnö­nü’de oy­na­ya­cak. Be­şik­taş, F.Bah­çe ve G.Sa­ray der­bi­le­ri­ni dış sa­ha­da oy­na­ya­cak. Be­şik­taş’ın 7 maç­lık prog­ra­mı şöy­le: Es­ki­şe­hir, F.Bah­çe (D), An­ka­ra, A.Gü­cü, G.Sa­ray (D), De­niz­li, An­tal­ya. Şut böy­le çe­ki­lir! Haf­ta so­nu oy­na­ya­ca­ğı Es­ki­şe­hir ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren Be­şik­taş gol ça­lı­şı­yor. Dün ya­pı­lan tak­tik id­ma­nın­da si­nir­li ta­vır­la­rıy­la dik­kat çe­ken Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, ka­çı­rı­lan gol­le­rin ar­dın­dan to­pun ba­şı­na ge­çe­rek “Şut böy­le çe­ki­lir, bi­raz da­ha dik­kat­li olun” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT