BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G.Saray’ın erteleme isyanı!

G.Saray’ın erteleme isyanı!

Mil­li ta­kım­la­ra 18 oyun­cu gön­der­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ad­nan Sez­gin, “Ma­çı­mı­zın pa­zar­te­si oy­nan­ma­sı­nı is­te­dik ge­rek­çe gös­ter­me­den red­de­dil­di ” de­diMil­li ta­kım­la­ra 18 oyun­cu gön­der­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ad­nan Sez­gin, “Ma­çı­mı­zın pa­zar­te­si oy­nan­ma­sı­nı is­te­dik ge­rek­çe gös­ter­me­den red­de­dil­di ” de­di “HER­KES GÖ­RE­Vİ­Nİ BİL­SİN” G.Sa­ray Fut­bol A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ad­nan Sez­gin, dün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­nu to­pa tut­tu. Mil­li ta­kım­la­ra 18 ta­ne oyun­cu ver­dik­le­ri­ni söy­le­yen Sez­gin, An­ka­ras­por ma­çı­nın pa­zar­te­si gü­nü­ne er­te­len­me­si için ta­lep­te bu­lun­duk­la­rı­nı ifa­de ede­rek şun­la­rı söy­le­di: “Yet­ki­li­le­rin hep­si Avus­tur­ya’da ol­duk­la­rı için te­le­fon­la gö­rüş­tük. Da­ha ko­nu­yu gö­rüş­me­den red­det­ti­ler. Or­ta­ya man­tık­lı bir ge­rek­çe ko­nul­ma­dan ta­le­bi­mi­zi ge­ri çe­vir­di­ler. Mil­li Ta­kı­ma bu ka­dar çok oyun­cu ve­ri­yor ve üç gün­de bir maç ya­pı­yo­ruz. Bu­ra­da fut­bol­cu sağ­lı­ğı­nın da dü­şü­nül­me­si ge­re­kir. Yal­nız­ca maç sa­at­le­ri­ni be­lir­le­mek­le ol­maz. Ses­siz kal­ma­mız olay­la­rı bil­me­di­ği­miz­den de­ğil. Biz se­si­mi­zi yük­selt­me­yi çok iyi hem de her­kes­ten iyi bi­li­riz. Etik dav­ran­dık. Her­kes gö­re­vi­nin bi­lin­cin­de ol­ma­lı” “SAĞ­LIK KU­RU­LU DE­Ğİ­ŞE­CEK” Ad­nan Sez­gin, sağ­lık ku­ru­lun­da ye­ni­den bir ya­pı­lan­ma ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Lin­de­roth, tam iyi­leş­miş­ken ken­di mil­li ta­kı­mın­da al­dı­ğı bir dar­be ile ye­ni­den sa­kat­lan­dı. Ame­li­yat ola­cak­tı ama te­da­vi­si ame­li­yat ol­ma­dan ya­pı­la­cak. Söz­leş­me­li fut­bol­cu­muz ve sa­ha­la­ra dö­ne­cek­tir. Trans­fe­re ih­ti­ya­cı­mız ol­ma­ya­cak di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Lig­de is­te­di­ği­miz yer­de de­ği­liz ama bun­dan son­ra oy­na­ya­ca­ğı­mız maç­la­rın hep­si­ni ka­za­na­ca­ğız. Ay­han ile gö­rü­şü­yo­ruz ve bir iki gün için­de söz­leş­me ye­ni­le­riz. Sanc­tis’in ku­lü­büy­le prob­lem­le­ri var gö­rü­şe­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Mu­rat Ak­ça’nın çap­raz bağ­la­rı­nın yır­tıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Sez­gin, “Çar­şam­ba gü­nü ame­li­yat ola­cak. Uma­rım bu sa­kat­lık­lar son bu­lur. Ya­vaş ya­vaş hep­si ge­ri dö­nü­yor. Meh­met To­pal’ın du­ru­mu be­lir­siz, Ar­da’nın oy­na­ma­sı için ise bir en­gel yok” de­di. > Ercan YILDIZ PO­LAT: KU­PA­SIZ GEL­ME­YİN G.Sa­ray Te­ker­lek­li Bas­ket­bol Ta­kı­mı Ja­pon­ya’da dü­zen­le­ne­cek olan Kı­ta­la­ra­ra­sı şam­pi­yo­na­ya ka­tı­la­cak. Av­ru­pa kı­ta­sı­nı tem­sil ede­cek spor­cu­lar­la dün Flor­ya’da gö­rü­şen Baş­kan Ad­nan Po­lat, bas­ket­bol­cu­la­ra ba­şa­rı­lar di­le­di. Po­lat es­pri de ya­pa­rak, “Ja­pon­ya’dan ku­pa ile dö­nün. Eğer ku­pa­sız ge­lir­se­niz hiç gel­me­yin ve ora­da ka­lın” de­di. > Fehim KAYACAN
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT