BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan’ın ABD ziyareti

Erdoğan’ın ABD ziyareti

Baş­ba­kan Er­do­ğan geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu ABD’de idi. Per­şem­be gü­nü New York’ta Co­lum­bi­a Üni­ver­si­te­si’nde “Tür­ki­ye’nin Ge­le­cek­te­ki Ro­lü” ko­nu­lu bir kon­fe­rans ver­di. Ak­şam da Tür­ki­ye’nin Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi Ge­çi­ci Üye­li­ği’ne se­çil­me­si mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen te­şek­kür re­sep­si­yo­nu ve ye­me­ği­ne ka­tıl­dı.Baş­ba­kan Er­do­ğan geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu ABD’de idi. Per­şem­be gü­nü New York’ta Co­lum­bi­a Üni­ver­si­te­si’nde “Tür­ki­ye’nin Ge­le­cek­te­ki Ro­lü” ko­nu­lu bir kon­fe­rans ver­di. Ak­şam da Tür­ki­ye’nin Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi Ge­çi­ci Üye­li­ği’ne se­çil­me­si mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen te­şek­kür re­sep­si­yo­nu ve ye­me­ği­ne ka­tıl­dı. Tür­ki­ye’nin 2 yıl­lı­ğı­na BM Gü­ven­lik Kon­se­yi üye­li­ği­ne 192 ül­ke­den 151’inin oyu­nu ala­rak se­çil­me­si bü­yük bir ba­şa­rı ve pres­tij­dir. Ay­lar­ca bu se­çim­le il­gi­li çok et­kin bir kam­pan­ya yü­rü­tül­dü. Tür­ki­ye’nin BM dai­mi tem­sil­ci­si bü­yü­kel­çi Ba­ki İl­kin’i ve eki­bi­ni bu bü­yük ba­şa­rı­dan do­la­yı kut­la­mak ge­re­kir. Baş­ba­kan Er­do­ğan 1 gün­lük zi­ya­re­tin ar­dın­dan, New York’tan Was­hing­ton’a geç­ti. Geç­ti­ği­miz Cu­ma gü­nü Was­hing­ton’da Broo­kings Ens­ti­tü­sü isim­li dü­şün­ce ku­ru­lu­şun­da ko­nuş­tu. Bu­ra­da Tür­ki­ye’nin dış po­li­ti­ka ön­ce­lik­le­ri­ni, viz­yon ve he­def­le­ri­ni an­lat­tı. Türk-Ame­ri­kan stra­te­jik iliş­ki­le­ri ko­nu­sun­da da ge­niş bir ufuk tu­run­da bu­lun­du. Ay­nı gün Ulu­sal Ba­sın Ku­lü­bü’nde yer­li ve ya­ban­cı ka­la­ba­lık bir ga­ze­te­ci top­lu­lu­ğu­na ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Ak­şam Be­yaz Sa­ray’da Baş­kan Bush ta­ra­fın­dan G-20 ül­ke­si li­der­le­ri­ne ve­ri­len ye­me­ğe iş­ti­rak et­ti. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın ABD zi­ya­re­ti­nin ama­cı, G-20 li­der­ler zir­ve­si­ne ka­tıl­mak­tı. Da­ha ön­ce­le­ri G-7 ve Rus­ya’nın da ka­tıl­ma­sıy­la G-8 adıy­la dün­ya­nın ge­liş­miş zen­gin ül­ke­le­ri ola­rak her yıl zir­ve top­lan­mak­tay­dı. Bu yıl G-8 zir­ve­si ge­niş­le­til­di ve ara­la­rın­da Tür­ki­ye’nin de bu­lun­du­ğu ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler de da­vet edi­le­rek G-20 zir­ve­si­ne dö­nüş­tü­rül­dü. Tür­ki­ye’nin G-20 li­der­ler zir­ve­si­ne da­vet edil­me­si, önem­li bir ge­liş­me­dir. Gü­cü­nün ve yük­se­len yıl­dız­lı­ğı­nın tes­ci­li­dir. Er­do­ğan’ın G-20 zir­ve­si için Was­hing­ton’a gel­me­si ay­rı­ca ge­le­cek ocak ayın­da baş­kan­lı­ğı Bush’dan dev­ra­la­cak Oba­ma yö­ne­ti­mi ile ilk te­mas an­la­mı­nı da ta­şı­yor. Oba­ma, ay­nı an­da 2 baş­kan gö­rün­tü­sü ver­me­mek için G-20 zir­ve­si­ne di­rekt ka­tıl­ma­dı. Ama es­ki dı­şiş­le­ri ba­ka­nı ba­yan Al­bright’ı ken­di adı­na G-20 zir­ve­si­ni iz­le­mek ve ora­ya ka­tı­lan dün­ya li­der­le­riy­le gö­rüş­mek üze­re gö­rev­len­dir­di. Ni­te­kim Baş­ba­kan Er­do­ğan da hem Al­bright ile gö­rüş­tü hem de Broo­kings Ens­ti­tü­sü gi­bi say­gın bir ku­ru­luş­ta ge­le­cek ABD yö­ne­ti­mi­ne bir­lik­te ça­lış­mak ko­nu­sun­da me­saj­la­rı­nı ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT