BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül’den Sis­ta­ni’ye “i­yi ni­yet” mek­tu­bu

Gül’den Sis­ta­ni’ye “i­yi ni­yet” mek­tu­bu

Tür­ki­ye’nin Irak Özel Tem­sil­ci­si Mu­rat Öz­çe­lik, Ne­cef’te bu­lu­nan Irak­lı Şii li­der Ali Sis­ta­ni’ye Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün mek­tu­bu­nu ilet­ti.> Sa­dık Kah­ra­man NE­CEF İHA Tür­ki­ye’nin Irak Özel Tem­sil­ci­si Mu­rat Öz­çe­lik, Ne­cef’te bu­lu­nan Irak­lı Şii li­der Ali Sis­ta­ni’ye Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün mek­tu­bu­nu ilet­ti. ABD, Irak ve Tür­ki­ye ara­sın­da­ki üç­lü te­rör zir­ve­si­ne ka­tıl­mak üze­re İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay ile bir­lik­te Bağ­dat’a ge­len Bü­yü­kel­çi Öz­çe­lik, Sis­ta­ni’yi zi­ya­ret et­ti. Tür­ki­ye’nin Bağ­dat Bü­yü­kel­çi­si Der­ya Kan­bay ile bir­lik­te baş­kent Bağ­dat’ın 160 ki­lo­met­re gü­ne­yin­de­ki kent­te ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­te, Şii din ada­mı­na Gül’ün “İyi ni­yet” te­men­ni­le­ri­ni ile­ten Öz­çe­lik, zi­ya­re­ti­nin te­rör ör­gü­tü PKK ya da dün Bağ­dat’ta ger­çek­leş­ti­ri­len üç­lü te­rör zir­ve­si ile her­han­gi bir il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı, Gül’ün mek­tu­bu­nun içe­ri­ği hak­kın­da bir fik­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Öz­çe­lik, Sis­ta­ni ile ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan Ne­cef’te bu­lu­nan Hz. Ali’nin tür­be­si­ne de bir zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di.
Kapat
KAPAT