BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rehn: Türk iş­çi­le­re ­kı­sıt­la­ma ge­le­bi­lir

Rehn: Türk iş­çi­le­re ­kı­sıt­la­ma ge­le­bi­lir

AB Ko­mis­yo­nu’nun ge­niş­le­me­den so­rum­lu Üye­si Ol­li Rehn, AB üye­si ol­ma­sı ha­lin­de Türk iş­çi­le­ri­nin Av­ru­pa’da ser­best do­la­şı­mı­na izin ver­me­ye­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.AB Ko­mis­yo­nu’nun ge­niş­le­me­den so­rum­lu Üye­si Ol­li Rehn, AB üye­si ol­ma­sı ha­lin­de Türk iş­çi­le­ri­nin Av­ru­pa’da ser­best do­la­şı­mı­na izin ver­me­ye­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. “Tür­ki­ye’nin AB üye­si ol­ma­sı ha­lin­de Türk iş­çi­le­ri­nin ser­best do­la­şı­mı için ge­çiş sü­re­ci ve hat­ta ka­lı­cı kı­sıt­la­ma­lar ge­ti­re­bi­li­riz” di­yen Rehn, “Bu, va­tan­daş­la­rı­mı­zın iş gü­cü pi­ya­sa­sı ve göç­men­ler­le il­gi­li kor­ku­la­rı­nı ha­fif­let­mek için ola­cak­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ken­di şah­sî gö­rü­şü­nün AB’nin “genç ve iyi eği­til­miş Türk iş gü­cün­den fay­da­la­na­ca­ğı” yö­nün­de ol­du­ğu­nu be­lir­ten Rehn, ba­zı AB üye­le­rin­de kül­tü­rel fark­lı­lık­tan kay­nak­la­nan di­renç göz­lem­len­di­ği­ni an­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT