BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MHP’li Ak­tan son yol­cu­lu­ğu­na u­ğur­lan­dı

MHP’li Ak­tan son yol­cu­lu­ğu­na u­ğur­lan­dı

Ön­ce­ki gün te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­be­den MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Gün­düz Sup­hi Ak­tan son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı.Ce­na­ze tö­re­nin­de, Cum­hur­baş­ka­nı Gül ve Baş­ba­kan Er­do­ğan, mer­hum Ak­tan’ın oğ­lu Uy­gur ve kı­zı Na­zan ile yan ya­na durdu. Er­do­ğan ce­na­ze­de, Top­tan, Bay­kal ve Bah­çe­li ile tek tek to­ka­laş­tı. Ön­ce­ki gün te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­be­den MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Gün­düz Sup­hi Ak­tan son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. Mer­hum Ak­tan için ilk tö­ren 31 yıl dip­lo­mat ola­rak gö­rev yap­tı­ğı Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nda, ikin­ci tö­ren ise TBMM’de ya­pıl­dı. Ak­tan için üçün­cü tö­ren ise Ko­ca­te­pe Ca­mi­i’nde dü­zen­len­di. Ce­na­ze tö­re­ni­ne Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, Ak­tan ai­le­si ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Gün­düz Sup­hi Ak­tan’ın ce­na­ze­si, Ko­ca­te­pe Ca­mi­i’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı son­ra­sı top­ra­ğa ve­ril­mek üze­re İs­tan­bul’a gön­de­ril­di. Ak­tan’ın Bü­yü­ka­da’da top­ra­ğa ve­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 117235
  % 1.81
 • 3.7858
  % -0.53
 • 4.6367
  % -0.39
 • 5.2799
  % 0.22
 • 162.785
  % -0.2
 
 
 
 
 
KAPAT