BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­me­ri­ka’nın I­rak Ma­ce­ra­sı P­rof. Nev­zat Yal­çın­taş

A­me­ri­ka’nın I­rak Ma­ce­ra­sı P­rof. Nev­zat Yal­çın­taş

Büyük dev­let­le­rin ma­ce­ra ara­ma­ya­cak­la­rı­na ina­nan­lar­dan­dım; Sa­yın Prof. Nev­zat Yal­çın­taş’ın ki­ta­bı­nı oku­yun­ca­ya ka­dar.Büyük dev­let­le­rin ma­ce­ra ara­ma­ya­cak­la­rı­na ina­nan­lar­dan­dım; Sa­yın Prof. Nev­zat Yal­çın­taş’ın ki­ta­bı­nı oku­yun­ca­ya ka­dar. As­lın­da Ame­ri­ka’nın Irak’ı iş­ga­li bir ma­ce­ra de­ğil, et­ki­le­ri ve tah­ri­ba­tı uzun yıl­lar sü­re­cek bir fa­ci­adır... Ame­ri­ka için bel­ki bir ma­ce­ra ama Irak için ger­çek­ten bir fa­ci­a ol­muş­tur: Dört bin Ame­ri­kan as­ke­ri­ne kar­şı­lık bir mil­yon Irak­lı öl­dü­rül­müş, yay­gın has­ta­lık­lar ve ço­cuk ve­fi­ya­tı da bir o ka­dar in­sa­nın da yok ol­ma­sı­na se­bep ol­muş­tur... Irak’ta ya­şa­nan bu fa­ci­anın asıl yö­ne­ti­ci­si Bush ve çev­re­sin­de­ki ma­ce­ra­pe­rest ele­man­la­rı ol­muş­tur... Sad­dam’ın nük­le­er ve kim­ya­sal si­lâh­lar imal et­ti­ği ya­la­nı­na da­ya­nan Ame­ri­ka’nın bu ma­ce­ra­sı dün­ya ka­mu­oyu­na bü­yük Or­ta-Do­ğu kı­lı­fı ile su­nul­muş­tur. As­lın­da 11 Ey­lül fa­ci­asın­dan son­ra Bin La­din’i bu­la­ma­yan Ame­ri­ka in­ti­ka­mı­nı eli­nin al­tın­da bu­lu­nan Sad­dam’dan ve Irak hal­kın­dan al­mış­tır... *** 1 Mart tez­ke­re­si­nin red­diy­le bu oyu­nun bir par­ça­sı ol­mak is­te­me­yen Tür­ki­ye ise Ame­ri­ka’nın bu ma­ce­ra­sı­nı ön­le­me­ye ça­lış­mış­sa da so­nuç­ta en­gel ola­ma­mış ve za­rar­lı çık­mış­tır. Ay­rı­ca Bush yö­ne­ti­mi akıl al­maz bir piş­kin­lik­le Ku­zey Irak’ta­ki nü­fus kay­dır­ma­la­rı ile Bar­za­ni’yi des­tek­le­miş, pet­rol kay­nak­la­rı­nı ve nü­fus ha­re­ket­le­ri­ni kon­trol al­tın­da tut­mak is­te­miş­tir. *** So­nuç­ta Türk­men­ler za­rar gör­müş, Sün­nî ve Şi­î kav­ga­sı kan­lı ça­tış­ma­la­ra ve Irak’ın ge­le­ce­ği­ni teh­li­ke­ye sok­muş­tur. Evet Nev­zat Yal­çın­taş’ın da de­di­ği gi­bi, Ame­ri­ka’nın Irak’ı iş­ga­li 21. yüz­yı­lın en bü­yük ya­la­nı ol­muş­tur...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT