BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Her­kes eli­ni TA­ŞIN AL­TI­NA koy­ma­lı!..

Her­kes eli­ni TA­ŞIN AL­TI­NA koy­ma­lı!..

Kri­zi ba­ha­ne ede­rek re­el sek­tö­re ver­dik­le­ri kre­di­le­ri ge­ri ça­ğı­ran fi­nans ku­ru­luş­la­rı­nı uya­ran Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Her­kes eli­ni ta­şın al­tı­na koy­ma­lı” de­diBaş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kü­re­sel kri­ze kar­şı alı­na­cak ted­bir­ler kap­sa­mın­da özel­lik­le fi­nans sek­tö­rü­nün çok dik­kat­li adım at­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Her­kes ta­şın al­tı­na eli­ni koy­ma­lı” de­di. Hin­dis­tan’a ha­re­ke­tin­den ön­ce Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’nda ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Er­do­ğan, “Kim­se ‘şu­ra­da dar­da du­ru­yor, sı­kın­tı­da olan re­el sek­tö­re bir tek­me de ben vu­ra­yım’ di­ye­mez. Fi­nans sek­tö­rü­nün bu nok­ta­da çok da­ha dik­kat­li adım at­ma­sı la­zım” de­di. Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len re­el sek­tör tem­sil­ci­le­rin­den olu­şan birkaç grup­la ay­rı ay­rı gö­rüş­tü­ğü­nü kay­de­den Er­do­ğan, bu gö­rüş­me­ler­de “ban­ka­la­rın kre­di ge­ri ça­ğır­ma” nok­ta­sın­da re­el sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin ken­di­si­ne şi­ka­yet­le­ri­ni ilet­tik­le­ri­ni söy­le­di. BAN­KA­LA­RA UYA­RI Ban­ka­la­rın re­el sek­tö­re pa­ra sat­mak su­re­tiy­le çok cid­di im­kân­lar el­de et­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di: “Ama şim­di böy­le bir dar za­man­da kal­kıp da eğer bu tür, kre­di ge­ri ça­ğır­ma gi­bi bir şey yap­tık­la­rın­da hak­lı ola­rak on­la­rın fark­lı tep­ki­le­ri var. Çün­kü yan­la­rın­da ça­lış­tır­dık­la­rı in­san­lar var. Şu an­da dev­le­te yap­tık­la­rı ya­tı­rım­lar var. On­lar ya­tı­rım ya­pı­yor, biz ar­ka­dan öde­me ya­pı­yo­ruz. Bun­lar bun­dan dert­li­ler. Şüp­he­siz ki biz de bun­la­rın ta­kip­çi­si ola­ca­ğız. Kim­se ‘şu­ra­da dar­da du­ru­yor, sı­kın­tı­da olan re­el sek­tö­re bir tek­me de ben vu­ra­yım’ di­ye­mez. Fi­nans sek­tö­rü­nün bu nok­ta­da çok da­ha dik­kat­li adım at­ma­sı la­zım. Bu­nu kim­se­nin unut­ma­ma­sı la­zım.” TED­BİR­LER ALI­NI­YOR Kriz ko­nu­sun­da hü­kü­met ola­rak üzer­le­ri­ne dü­şen gö­re­vi yap­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Er­do­ğan, şöy­le de­vam et­ti: “Bu zi­ya­ret bun­lar­dan bir ta­ne­si­dir. G-20 en önem­li­le­rin­den bir ta­ne­si­dir. Hin­dis­tan’dan ge­le­ce­ğim, gel­dik­ten son­ra yi­ne Kör­fez’e gi­de­ce­ğim. Suu­di Ara­bis­tan, Rus­ya ve İran plan­la­rım var. Bü­tün bu böl­ge­le­ri do­la­şa­ca­ğım. Biz bu sü­re­ci en ha­fif za­rar­la na­sıl at­la­ta­bi­li­riz, me­se­le bu­dur ve bu­na yö­ne­lik ola­rak da ben de koş­tu­ra­ca­ğım. Bu­nu in­şal­lah re­el sek­tör ve fi­nans sek­tör­le­riy­le bir­lik­te yü­rü­te­ce­ğiz. Ama kim­se ‘ben ta­şın al­tı­na eli­mi koy­mu­yo­rum’ di­ye­mez. Her­kes ta­şın al­tı­na eli­ni ko­ya­cak. “
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT