BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­Lİ BA­BA­CAN: OPERASYONLARI Irak da kabul etti

A­Lİ BA­BA­CAN: OPERASYONLARI Irak da kabul etti

Tür­ki­ye’nin, te­rör ör­gü­tü PKK’ya kar­şı mü­ca­de­le­si­nin de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, “Irak hü­kü­me­ti, ku­zey­de im­kân ve ka­pa­si­te­le­ri ol­ma­dı­ğı için, ope­ras­yon­la­rı Tür­ki­ye’nin ger­çek­leş­tir­me­si­nin nor­mal ol­du­ğu­nu bi­ze ilet­ti” de­diTÜR­Kİ­YE-­RO­MAN­YA İ­Lİ­ŞKİ­LE­Rİ MÜ­KEM­MEL Ro­man­ya Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Co­ma­nes­cu­ i­le gö­rü­şen A­li Ba­ba­can, i­ki ül­ke i­liş­ki­le­ri­ni e­le al­dık­la­rı­nı ve bun­la­rın han­gi cep­he­den ba­kı­lır­sa ba­kıl­sın, mü­kem­mel o­la­rak ni­te­le­ne­bi­le­cek dü­zey­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Tür­ki­ye, Irak ve ABD’nin Bağ­dat’ta ya­pı­lan üç­lü ko­mis­yon top­lan­tı­sı­nın önem­li ve ve­rim­li ol­du­ğu­nu, Irak’ın hem as­ke­ri ma­kam­la­rı, hem de di­ğer il­gi­li dev­let bi­rim­le­ri­nin bun­dan son­ra­ki ça­lış­ma­lar­da da­ha yo­ğun bir şe­kil­de işin için­de ola­ca­ğı­nı bil­dir­di. Ba­ba­can, res­mi zi­ya­ret için An­ka­ra’da bu­lu­nan Ro­man­ya Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı La­zar Co­ma­nes­cu ile bir ara­ya gel­di. İki Ba­kan, gö­rüş­me­le­ri­nin ar­dın­dan or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di ve so­ru­la­rı ce­vap­lan­dır­dı. ABD-Irak gü­ven­lik an­laş­ma­sı ve ön­ce­ki gün Bağ­dat’ta ya­pı­lan üç­lü top­lan­tı­ya iliş­kin so­ru­lar üze­ri­ne Ba­ba­can, Tür­ki­ye’nin bu an­laş­may­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni hem Irak, hem de ABD ta­ra­fı­na ilet­ti­ği­ni bil­dir­di. YAKIN İŞ BİRLİĞİ YAPILDI Tür­ki­ye’nin ha­len te­rör ör­gü­tü PKK’ya kar­şı ver­di­ği bir mü­ca­de­le ol­du­ğu­nu ve bu mü­ca­de­le­nin kap­sa­ma ala­nı­nın da­ha da ge­niş­le­di­ği­ni vur­gu­la­yan Ba­ba­can, ar­tık sa­de­ce as­ke­ri ens­trü­man­la­rın de­ğil, pek çok ens­trü­ma­nın dev­re­ye gir­di­ği bir mü­ca­de­le için­de bu­lu­nul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ba­ba­can, bu mü­ca­de­le ve­ri­lir­ken hem ABD, hem de Irak mer­ke­zi hü­kü­me­tiy­le ya­kın iş bir­li­ği ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan ope­ras­yon­la­ra Irak hü­kü­me­ti­nin de des­tek ver­di­ği­ni ve Irak hü­kü­me­ti­nin ku­zey­de im­kan ve ka­pa­si­te­le­ri ol­ma­dı­ğı için Tür­ki­ye’nin bu­nu ger­çek­leş­tir­me­si­nin nor­mal ol­du­ğu­nu ken­di­le­ri­ne ilet­ti­ği­ni bil­dir­di. Bu top­lan­tı­da PKK’nın bir te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu­nun bir de­fa da­ha te­yit edil­di­ği­ni be­lir­ten Ba­ba­can, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Irak’ın ken­di gü­ven­lik ve sa­vun­ma ka­pa­si­te­si güç­len­dik­çe, ABD de ora­da­ki as­ke­ri var­lı­ğı­nı Irak’ın dı­şı­na çe­ke­cek. İm­za­la­nan an­laş­ma­nın da özü bu, ya­ni Irak’ın ar­tık ken­di me­se­le­le­ri­ne da­ha çok sa­hip ol­ma­sı. Şim­di­ye ka­dar ABD ile be­ra­ber yü­rüt­tü­ğü­müz ba­zı ça­lış­ma­la­rın, bun­dan son­ra­ki saf­ha­lar­da, Irak’ın da işin içi­ne ka­tıl­ma­sıy­la yü­rü­tül­me­sin­den da­ha nor­mal bir ge­liş­me ol­maz.” Ba­kan Ba­ba­can, Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­bant­yan’ın ge­le­cek haf­ta ba­şın­da İs­tan­bul’a ya­pa­ca­ğı zi­ya­ret­te han­gi ko­nu­la­rın gö­rü­şü­le­ce­ği­ne iliş­kin bir so­ru üze­ri­ne; “Di­ya­log sü­re­cin­de­ki ama­cı­mız tam nor­ma­li­zas­yon. An­cak o nok­ta­ya ulaş­mak için kuş­ku­suz kar­şı­lık­lı adım­lar atıl­ma­sı ge­re­ki­yor” de­di. FIRSATI DEĞERLENDİRELİM Böl­ge­de­ki gö­rüş­me­le­rin sa­de­ce Tür­ki­ye ile Er­me­nis­tan ara­sın­da de­ğil, Azer­bay­can ile Er­me­nis­tan ara­sın­da da de­vam et­ti­ği­ni kay­de­den Ba­ba­can, “Böl­ge­de prob­lem­le­rin çö­zül­me­si için ye­ni bir ik­lim var. Bu, önem­li bir fır­sat pen­ce­re­si. An­cak bu fır­sat pen­ce­re­si­nin ben iyi de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Çün­kü sık sık söy­le­di­ğim gi­bi, pen­ce­re­ler açı­lır, ama za­ma­nı ge­lir, ka­pa­na­bi­lir de. Do­la­yı­sıy­la bu fır­sat pen­ce­re­si açık iken, hem Er­me­nis­tan-Azer­bay­can ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin, hem de Tür­ki­ye ile Er­me­nis­tan ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin hız­la nor­mal­leş­me­si için bü­tün ta­raf­la­rın el­le­ri­ni ça­buk tut­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT