BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP’li baş­ka­na 1 yıl 3 ay ha­pis

DTP’li baş­ka­na 1 yıl 3 ay ha­pis

Şır­nak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Er­tak, te­rör ör­gü­tü PKK’nın pro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.Şır­nak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Er­tak, te­rör ör­gü­tü PKK’nın pro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Di­yar­ba­kır 6. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de ya­pı­lan du­ruş­ma­ya, DTP’li Baş­ka­n ka­tıl­maz­ken, avu­ka­tı ha­zır bu­lun­du. İd­di­ana­me­de sa­nık Er­tak’ın, Fran­ce-24 ka­na­lın­da ya­yın­la­nan rö­por­ta­jın­da te­rör ör­gü­tü PKK’ya des­tek ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu be­lir­ti­le­rek, 5 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ta­lep edil­miş­ti. Mah­ke­me he­ye­ti, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu’nun il­gi­li mad­de­si uya­rın­ca sa­nı­ğın 1 yıl 3 ay ha­pis ce­za­sıy­la ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT