BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­me­ni id­dia­la­rı, her yö­nüy­le araş­tı­rıl­ma­lı

Er­me­ni id­dia­la­rı, her yö­nüy­le araş­tı­rıl­ma­lı

Türk Par­la­men­ter­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Ha­san Kork­maz­can, ABD’nin ye­ni baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma’ya 1915 olay­la­rıy­la il­gi­li Er­me­ni id­di­ala­rı hak­kın­da mek­tup gön­der­di­ği­ni söy­le­di.Türk Par­la­men­ter­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Ha­san Kork­maz­can, ABD’nin ye­ni baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma’ya 1915 olay­la­rıy­la il­gi­li Er­me­ni id­di­ala­rı hak­kın­da mek­tup gön­der­di­ği­ni söy­le­di. TBMM’de dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da mek­tup hak­kın­da bil­gi ve­ren Kork­maz­can, mek­tu­bun­da şu ifa­de­le­re yer ver­di­ği­ni açık­la­dı: “Çağ dı­şı ırk­çı kam­pan­ya­la­ra dö­nüş­tü­rü­len soy­kı­rım id­di­ala­rı, ön­ce­lik­le hu­kuk­sal ve ta­ri­hî açı­dan yük­sek de­re­ce­de be­lir­siz ve is­pat­tan yok­sun yo­rum­lar içer­mek­te­dir. Ger­çek­le­rin bü­tü­nüy­le ve ek­sik­siz ola­rak or­ta­ya çık­ma­sın­dan ya­na olan Tür­ki­ye, ta­ri­hin her yö­nüy­le sor­gu­lan­ma­sı­nı ar­zu­lu­yor.” Er­me­nis­tan’ı da et­ki al­tı­na al­dı­ğı gö­rü­len bas­kı­cı dış po­li­tik ifa­de­le­rin, sağ­du­yu­lu adım­la­rı en­gel­le­di­ği be­lir­ti­len mek­tup­ta, “Ye­ni dö­nem­de ta­raf­sız ve ada­let­li tu­tu­mun sü­rek­li­li­ği­ni ko­ru­ya­ca­ğı­na inan­mak ve bek­le­nen de­ği­şi­me ta­nık ola­bil­mek en bü­yük ar­zu­muz­dur” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT