BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­vun­ma­da ih­ra­cat he­de­fi 1 mil­yar do­lar

Sa­vun­ma­da ih­ra­cat he­de­fi 1 mil­yar do­lar

Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı Mu­rad Ba­yar, 2011 yı­lı­na ka­dar sa­vun­ma sa­na­yi ih­ra­ca­tı­nın 1 mil­yar do­la­ra ulaş­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni bil­dir­di.Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı Mu­rad Ba­yar, 2011 yı­lı­na ka­dar sa­vun­ma sa­na­yi ih­ra­ca­tı­nın 1 mil­yar do­la­ra ulaş­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Tür­ki­ye Bi­li­şim Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Bi­li­şim’08 Ku­rul­ta­yı’nda açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ba­yar, 2007 iti­ba­riy­le 400 mil­yon do­la­rı aşan ih­ra­ca­tın, 3 se­ne içe­ri­sin­de 1 mil­yar do­la­ra ulaş­ma­sı için ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Müs­te­şar Ba­yar, “sa­vaş uçak­la­rın­da yer­li ya­zı­lım kul­la­nı­lı­yor mu?” şek­lin­de­ki bir so­ru üze­ri­ne, Türk mü­hen­dis­le­ri­nin her tür­lü as­ke­rî ve ulu­sal gü­ven­lik amaç­lı ya­zı­lım­lar­da son yıl­lar­da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­ra im­za at­tık­la­rı­nı kay­det­ti. Ba­yar, uçak­la­rı uçu­ran yer­li bir ya­zı­lı­ma he­nüz sa­hip ol­ma­dık­la­rı­nı, ama uçak­lar­da­ki her tür­lü si­lah sis­tem­le­ri­ni ve gö­rev ya­zı­lım­la­rı­nı Türk mü­hen­dis­le­ri­nin ya­pa­bil­di­ği­ni ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT