BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Irak’tan PKK’ya kar­şı te­mi­nat

Irak’tan PKK’ya kar­şı te­mi­nat

Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki’nin ‘Özel Tem­sil­ci­si’ sı­fa­tıy­la An­ka­ra’ya ge­len Irak Ulu­sal Di­ya­log ve Uz­la­şı Ba­ka­nı Ek­rem El He­kim, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’la gö­rüş­tü.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA An­ka­ra’da Baş­ba­kan Recep Tayyıp Erdoğan’la gö­rü­şen Ma­li­ki’nin özel tem­sil­ci­si, te­rör­le mü­ca­de­le­de Tür­ki­ye’nin ya­nın­da ol­duk­la­rı me­sa­jı­nı ver­di Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki’nin ‘Özel Tem­sil­ci­si’ sı­fa­tıy­la An­ka­ra’ya ge­len Irak Ulu­sal Di­ya­log ve Uz­la­şı Ba­ka­nı Ek­rem El He­kim, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’la gö­rüş­tü. ABD ile Irak ara­sın­da im­za­la­nan Gü­ven­lik An­laş­ma­sı’nın de­tay­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­mek üze­re An­ka­ra’ya ge­len El He­kim’in gö­rüş­me­de, ABD’nin çe­kil­me­si du­ru­mun­da da te­rö­re kar­şı bir tu­tum iz­le­ye­cek­le­ri­ni ve Tür­ki­ye’nin K. Irak’ta PKK’ya kar­şı ha­va ope­ras­yon­la­rı­na de­vam et­me­si ko­nu­sun­da iyim­ser ol­duk­la­rı­nı ilet­ti­ği kay­de­dil­di. OPE­RAS­YON­LA­RA DE­VAM ABD as­ker­le­ri­nin 31 Ara­lık 2011’e ka­dar ka­de­me­li ola­rak Irak’tan çe­kil­me­si­ni plan­la­yan gü­ven­lik an­laş­ma­sı­nın de­tay­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ve­ren El He­kim, Irak’ın te­rör ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan kom­şu ül­ke­le­re sal­dı­rı­lar için üs ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nı “as­la ka­bul et­me­ye­cek­le­ri­ni”, özel­lik­le Tür­ki­ye’ye bir za­rar gel­me­si­ni “as­la is­te­me­dik­le­ri­ni” be­lirt­ti. El He­kim ay­rı­ca, böl­ge­sel yö­ne­ti­min de Irak mer­ke­zi hü­kü­me­ti­nin ka­rar­la­rıy­la uyum­lu ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni, bu se­bep­ten do­la­yı Kürt grup­la­rın da PKK’yı te­rö­rist ör­güt ola­rak ilan et­me­yi ka­bul et­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT