BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şehit Mehmetçikler DESTAN YAZDI

Şehit Mehmetçikler DESTAN YAZDI

Di­yar­ba­kır Li­ce’de Ka­ya­cık Jan­dar­ma Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğı’na 19 Ka­sım’da dü­zen­le­nen sal­dı­rı­nın sı­ra­dan bir olay ol­ma­dı­ğı, ça­tış­ma­da şe­hit düşen er­ler Fev­zi Gün­gör ve İs­ma­il Uy­gun’un can­la­rı pa­ha­sı­na te­rö­rist­le­rin in­ti­har sal­dı­rı­sı­nı ni­za­mi­ye­de dur­dur­duk­la­rı or­ta­ya çık­tı.> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Di­yar­ba­kır Li­ce’de Ka­ya­cık Jan­dar­ma Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğı’na 19 Ka­sım’da dü­zen­le­nen sal­dı­rı­nın sı­ra­dan bir olay ol­ma­dı­ğı, ça­tış­ma­da şe­hit düşen er­ler Fev­zi Gün­gör ve İs­ma­il Uy­gun’un can­la­rı pa­ha­sı­na te­rö­rist­le­rin in­ti­har sal­dı­rı­sı­nı ni­za­mi­ye­de dur­dur­duk­la­rı or­ta­ya çık­tı. As­ke­ri kay­nak­lar, ka­ra­ko­lun ni­za­mi­ye­sin­de gö­rev­li iki as­ke­rin kah­ra­man­lı­ğı sa­ye­sin­de on­lar­ca ha­ya­tın kur­tul­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler. Te­rö­rist­lerin bir kam­yo­net­le Ka­ya­cık Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu’na in­ti­har sal­dı­rı­sı plan­la­dığı, amaç­la­rının araç­la ka­ra­ko­la gi­re­rek, ye­mek­ha­ne­deki as­ker­le­re sal­dır­mak­ olduğu anlaşıldı. Ni­za­mi­ye­de gö­rev­li Jan­dar­ma Ça­vuş İs­ma­il Uy­gun ile Jan­dar­ma Er Fev­zi Gün­gör, dur ika­zı­na uy­ma­yan te­rö­rist­ler­le ça­tış­ma­ya gir­di. İlk an­da iki te­rö­rist as­ker­le­rin ate­şiy­le öl­dü­rül­dü. An­cak kam­yo­ne­tin ar­ka­sın­da­ki di­ğer te­rö­rist­le­rin ateş aç­ma­sı so­nu­cu iki Uy­gun ve Gün­gör şe­hit ol­du. Bu sı­ra­da ka­ra­kol­da gö­rev­li di­ğer as­ker­ler de ça­tış­ma­ya da­hil ol­du. Kob­ra he­li­kop­ter­le­ri­nin dev­re­ye gir­me­siy­le çev­re­de­ki te­rö­rist­ler kaç­tı.
Kapat
KAPAT