BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Bil­mi­yor­lar! Bil­se­ler, yap­maz­lar!”

“Bil­mi­yor­lar! Bil­se­ler, yap­maz­lar!”

Lüt­ful­lah Üs­kü­bî haz­ret­le­ri, bir soh­be­tin­de;Lüt­ful­lah Üs­kü­bî haz­ret­le­ri, bir soh­be­tin­de; - Müs­lü­man, Müs­lü­man olan­la­rı se­ver, öte­ki­le­ri­ne ise acır, hat­tâ on­lar için du­â eder, bu­yur­du. Bu, Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin ah­lâ­kı­dır zâ­ten. Ve şöy­le izah et­ti: Efen­di­miz “aley­his­se­lam” İs­lâ­mı teb­lîğ edin­ce, çok az kim­se inan­dı. Ço­ğu in­kâr et­ti. Hat­tâ düş­man olup, iş­ken­ce­ye baş­la­dı­lar. Bu­nun üze­ri­ne o ilk Müs­lü­man­lar, Efen­di­mi­ze ge­le­rek; - Yâ Re­sû­lal­lah! Müş­rik­ler bi­ze iş­ken­ce edi­yor. Bed­du­â et de, Al­lah on­la­rı kah­ret­sin! de­di­ler. Efen­di­miz “aley­his­se­lam”; - Bil­mi­yor­lar. Bil­se­ler, böy­le yap­maz­lar, bu­yur­du­lar. Ve ilâ­ve et­ti­ler: - Ay­rı­ca ben, bed­du­â et­mek için gön­de­ril­me­dim. BİL­ME­YE­NE KI­ZIL­MAZ Bir gün de şu­nu an­lat­tı: Al­la­hü teâ­lâ lut­fet­ti, bi­zi Müs­lü­man ve “Ehl-i sün­net” ya­rat­tı. Bu, bir şans­tır. Bir baş­ka­sı bu şan­sa sa­hip de­ğil­se ona kı­zı­lır mı? Bil­mi­yor çün­kü. Bil­me­ye­ne kı­zıl­maz, acı­nır. Sor­du­lar: - Pe­ki ne yap­ma­lı­yız efen­dim? - Ona du­â eder, İs­lâ­mi­ye­ti an­la­tan bir ki­tap ve­ri­riz, il­gi gös­te­ri­riz. Bir in­sa­nı kur­tar­mak, dün­yâ­yı kur­tar­mak gi­bi se­vap­tır. NA­MAZ OL­MA­SAY­DI... Bir gün de soh­be­tin­de; - Beş va­kit na­maz em­re­dil­me­sey­di, biz Cen­ne­te gi­de­mez­dik, bu­yur­du. - Ne­den efen­dim? de­di­ler. - Çün­kü ce­nâb-ı Hak, na­ma­zı, Cen­ne­te git­mek için “yol” yap­mış âde­ta. Cen­ne­te git­mek is­te­yen, bu yo­la gi­rer. Ve ek­le­di: - Ya­rın âhi­ret­te; “Ben ni­ye Cen­ne­te git­me­dim?” di­yen olur­sa, ken­di­si­ne; “Pe­ki ama, sen ni­ye Cen­ne­te gi­den yo­la gir­me­din?” de­nir ce­va­ben. E-mail: abdullatif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT