BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ze­hi­re DUR de­yin!

Ze­hi­re DUR de­yin!

İçin­de ni­ko­tin ha­ri­cin­de 6 bin­den faz­la vü­cu­da za­rar­lı mad­de bu­lu­nan, 24’ten faz­la has­ta­lı­ğa sebep olan si­ga­ra;İçin­de ni­ko­tin ha­ri­cin­de 6 bin­den faz­la vü­cu­da za­rar­lı mad­de bu­lu­nan, 24’ten faz­la has­ta­lı­ğa sebep olan si­ga­ra; tam 4 bin yıl­dır in­san­lı­ğın ba­şı­na mu­sal­lat! Bir Ma­ya yer­li­si ta­ra­fın­dan te­sa­dü­fen bu­lu­nan, bir dö­nem zen­gin­li­ğin gös­ter­ge­si olan, son­ra­sın­da se­ri üre­tim­le ‘hal­ka inen’ si­ga­ra; üre­tim kay­bı­nın, önü­ne ge­çi­le­bi­lir has­ta­lık­la­rın, ma­lu­li­ye­tin ve er­ken ölüm­le­rin ana ne­de­ni... Bu ze­hi­ri bir an ön­ce bı­rak­ma­nız­da fay­da var... ‘Söy­le­me­si ko­lay’ di­yen­ler­den­se­niz, si­ze de ‘hiç de­ğil­se azal­tın’ de­ni­le­bi­lir. Zi­ra; az si­ga­ra içen­ler­de kan­ser ris­ki, 10-15 yıl için­de si­ga­ra iç­me­yen­ler­le ay­nı olu­yor... Ai­le Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dr. Eb­ru Ta­lum Gür­pı­nar; si­ga­ra­nın in­san­lık ta­ri­hi­ne ver­di­ği za­rar­la­rı an­lat­tı PU­RO­DAN Pİ­PO­YA Baş­lan­gıç­ta tü­tün, bur­na çe­ki­le­rek (en­fi­ye), ya­kı­la­rak (il­kel pi­po­lar) ve tü­tün yap­rak­la­rın­dan ya­pı­lan sa­kız­lar­la (Red Kit’i ha­tır­la­ya­lım) tü­ke­til­di. Av­ru­pa­lı­lar ise pu­ro, pi­po, en­fi­ye ve sa­kız ha­lin­de tü­ket­ti­ler tü­tü­nü. OS­MAN­LI­YA NA­SIL GEL­Dİ? Os­man­lı­lar ise tü­tü­nün ne ka­dar ke­yif ve­ri­ci bir şey ol­du­ğu­nu 17. yüz­yıl­da Ve­ne­dik ve Ce­no­va­lı de­niz­ci­ler­den öğ­ren­di­ler ve in­ce bir ka­ğıt ara­sı­na kı­yıl­mış tü­tün ko­ya­rak ke­yif­le tüt­tür­me­ye baş­la­dı­lar. Böy­le­ce bu­gün tü­ke­ti­len si­ga­ra­ya dö­nü­şe­cek adım­la­rı da at­mış ol­du­lar. SA­VAŞ HER­KE­Sİ TİR­YA­Kİ ET­Tİ Si­ga­ra bir p­res­tij gös­ter­ge­si o­la­rak tü­ke­ti­li­yor­du. An­cak 1880’ler­den son­ra fab­ri­ka­la­rın yap­tı­ğı se­ri ü­re­tim­le bir­lik­te si­ga­ra­nın tü­ke­ti­mi art­tı. Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’n­da cep­he­de­ki as­ker­le­re tü­tün yol­la­ma kam­pan­ya­la­rı dü­zen­len­di. 1920’li yıl­lar­da tüm dün­ya­da si­ga­ra kul­la­nı­mı do­ru­ğa u­laş­tı. ZA­RAR­LA­RI GEÇ FARK EDİL­Dİ Ke­yif ve­ri­ci ola­rak kul­la­nıl­dı. Si­ga­ra­nın za­rar­lı et­ki­le­ri uzun dö­nem­de or­ta­ya çık­tı­ğın­dan san­ki za­rar­sız­mış gi­bi gö­rül­dü ve bu yüz­den ka­nu­ni ya­sak­lar­la kul­la­nı­mı en­gel­len­me­di. RA­KAM­LAR ÇOK ŞEY AN­LA­TI­YOR... Ya­pı­lan bir araş­tır­ma; si­ga­ra­nın 24’ten faz­la has­ta­lı­ğa sebep ol­du­ğunu göstermiştir. Gün­de 1 pa­ket si­ga­ra içen bir ki­şi, 1 yıl­da si­ga­ra­yı 70 bin kez içi­ne çe­ker ve üf­ler. Tüm vü­cu­dun za­rar gör­me­si­ne sebep olur. DÜN­YA BI­RA­KI­YOR BİZ TÜT­TÜ­RÜ­YO­RUZ! Ma­ale­sef ül­ke­miz­de er­kek nü­fus­ta si­ga­ra kul­la­nı­mı dün­ya or­ta­la­ma­sı­nın üs­tün­de­dir ve bu oran ka­dın­lar­da da gi­de­rek art­mak­ta­dır. Ba­tı­lı ül­ke­ler­de si­ga­ra kul­la­nı­mı eği­tim ve sos­yo­kül­tü­rel dü­zey yük­sel­dik­çe azal­mak­tay­ken, ül­ke­miz­de bu du­rum tam ter­si­dir. BI­RA­KA­MI­YOR­SA­NIZ BA­Rİ AZAL­TIN Bir­ta­kım ilaç­lar, ni­ko­tin­li sa­kız­lar vb. me­tot­lar­la bi­linç­li bir şe­kil­de, çı­kı­lan yo­lun zor­luk­la­rı­nı bi­lip, des­tek ala­rak bı­rak­mak, da­ha bü­yük bir ba­şa­rı ile so­nuç­la­na­cak­tır. Ama bı­ra­ka­ma­yan­lar için söy­le­ne­cek söz ise ‘ba­ri azal­tın’ ola­bi­lir. Unut­ma­yın ki; si­ga­ra­nın bı­ra­kıl­ma­sıy­la kan­ser ris­ki za­man geç­tik­çe aza­lır. Aç kalmadan zayıflayın > UYA­NIN­CA: 1 bar­dak oda sı­cak­lı­ğın­da su için... > KAH­VAL­TI: Tat­lan­dı­rı­cıy­la içi­len çay ya da süt­lü ve­ya süt­süz kah­ve. Çok in­ce di­lim­len­miş 3 adet ke­pek­li ek­mek. Ek­mek­le­rin üze­ri­ne 1’er çay ka­şı­ğı di­yet re­çel... > KUŞLUK: 1 su bar­da­ğı yağ­sız yo­ğurt ya da 1 por­si­yon mev­sim mey­ve­si. > ÖĞLE: 300 gram­lık seb­ze ye­me­ği. 3 köf­te bü­yük­lü­ğün­de (100 gram) kır­mı­zı et ya da 5 köf­te bü­yük­lü­ğün­de (150 gram) be­yaz et. Piş­miş ye­şil seb­ze ya da li­mon­lu sa­la­ta... > İKİNDİ: 1 su bar­da­ğı kay­mak­sız yo­ğurt. 1 çay ka­şı­ğı di­yet re­çel ya da 1 por­si­yon mev­sim mey­ve­si... > AKŞAM: 150 gram piş­miş pi­rinç ya da piş­miş ku­ru seb­ze ve­ya 300 gram ye­şil seb­ze 200 gram ba­lık ya da yağ­sız piş­miş 2 yu­mur­ta ve­ya de­niz ürün­le­ri. 150 gram yağ­sız be­yaz pey­nir 1 çay ka­şı­ğı mey­ve jö­le­si. > YATARKEN: 1 bar­dak oda sı­cak­lı­ğın­da su için. Gün­de 2 bar­dak süt! > Bir bar­dak sağ­lık­lı süt, 6 ya­şın­da­ki bir ço­cu­ğun ih­ti­ya­cı olan be­sin öğe­le­ri­nin ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nı ya­pı­sın­da bu­lun­du­ru­yor. Sağ­lık­lı süt tü­ket­ti­ği za­man bir ço­cu­ğun kal­si­yum ve fos­for ih­ti­ya­cı­nın ya­rı­sı kar­şı­la­nı­yor. > Kal­si­yum ve fos­for; ke­mik­le­ri­niz, kalp sağ­lı­ğı, da­mar fa­ali­yet­le­ri, be­yin fa­ali­yet­le­ri, hüc­re­le­rin ça­lış­ma­sı için, bun­la­rın hep­si için çok çok önem­li. > Bir su bar­da­ğı sağ­lık­lı süt­le ay­rı­ca ço­cu­ğun pro­te­in ih­ti­ya­cı­nın üç­te bi­ri­ni kar­şı­lı­yor­su­nuz. Han­gi yaş gru­bun­da olur­sa­nız olun gün­lük 2 bar­dak süt tü­ke­ti­mi­ni he­def­le­me­li­si­niz. Ço­cuk­la­rı­mız için bu de­ğe­ri art­tı­ra­bi­li­riz... Stres kalp rit­mi­ni bo­zu­yor Prof. Dr. Şah Top­çu­oğ­lu, stre­sin kalp rit­mi­ni boz­du­ğu­nu söy­le­di. Top­çu­oğ­lu, dün­ya­da ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da ilk sı­ra­da yer alan kalp da­mar ha­sat­lık­la­rı­na ar­tık ile­ri yaş­lar­da de­ğil, ço­cuk ve genç­lik çağ­la­rın­da da sık­ça rast­lan­dı­ğı­nı, bu­nun do­ğum­sal ano­ma­li­ler, ai­le­sel ge­çiş, çev­re­sel fak­tör­ler ve de­ği­şen bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ol­mak üze­re çe­şit­li ne­den­le­rin ya­nı sı­ra stres­ten de kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Top­çu­oğ­lu, “An­cak, kal­bi­ni se­ven ça­ğın ve­ba­sı de­ni­len bu du­ru­mu müm­kün ol­du­ğun­ca fren­le­me­li. Tem­po­lu yü­rü­me, koş­ma ya da spor sı­ra­sın­da da­ha ça­buk his­se­di­len bu du­rum, kal­bin ida­re mer­ke­zin­de ya­pı­sal bir problem ya da ile­ti yol­la­rı olan ya­ni kal­bi bes­le­yen da­mar­lar­da prob­lem ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Ha­fi­fe alı­nan bu du­ru­mun ani ölüm­le­re yol aç­tı­ğı gö­rü­lü­yor” de­di. ­YU­MUR­TA vü­cut ya­ğı­nı ya­kı­yor ­Üs­tün ka­li­te­li p­ro­te­in, ma­den­sel mad­de­ler, A, D, E, K ve B g­ru­bu vi­ta­min­le­rin zen­gin be­si­ni... E­te na­za­ran ucuz ol­du­ğun­dan gün­lük pro­te­in ih­ti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­ma­da önem­li yer tu­tu­yor. Ya­pı­lan bir araş­tır­ma, kah­val­tı­da yu­mur­ta tü­ket­me­nin, vü­cut yağ­la­rı­nın ya­kıl­ma­sın­da önem­li rol oy­na­dı­ğı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. DA­HA FAZ­LA YAĞ YA­KIN Kah­val­tı­da yu­mur­ta, dü­şük yağ­lı süt ürün­le­ri ve yağ­sız et gi­bi ‘lö­sin’ ami­no asi­din­ce zen­gin pro­te­in tü­ke­ten ki­şi­le­rin, kah­val­tı­la­rın­da kar­bon­hid­rat­ça zen­gin bir di­yet­le bes­le­nen ki­şi­le­re kı­yas­la iki kat da­ha faz­la yağ kay­bet­tik­le­ri be­lir­len­di. Sağ­lık­lı ha­yat açı­sın­dan ge­rek­li A, D, E ve B gru­bu vi­ta­min­le­ri baş­ta ol­mak üze­re bir­çok vi­ta­mi­ni önem­li oran­da içe­ren yu­mur­ta, be­sin­ler içe­ri­sin­de en ka­li­te­li pro­te­ine sa­hip gı­da­dır. ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ Pro­te­in, vi­ta­min ve mi­ne­ral açı­sın­dan ol­duk­ça zen­gin olan yu­mur­ta, özel­lik­le ço­cuk­la­rın fi­zik­sel ve zi­hin­sel ge­li­şi­mi açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­yor. Ko­lin içe­ren yu­mur­ta, bey­nin ge­li­şi­min­de önem­li rol oy­nu­yor. A­de­ta İLAÇ gi­bi A­teş­li, bi­tap dü­şü­rü­cü has­ta­lık­lar­da yu­mur­ta en i­yi gı­da­dır. ­Has­ta­nın to­par­lan­ma­sın­da son de­re­ce et­kin­dir. Ay­rı­ca, ya­nık­la­ra sü­rü­len yu­mur­ta a­kı çar­ça­buk şi­fa sağ­lar. ­Yu­mur­ta mü­kem­mel bir pan­ze­hir­dir. Ba­kır, kur­şun, süb­li­me, ten­tür­di­yot gi­bi mad­de­ler­le ze­hir­le­nen­le­rin mi­de­le­ri yı­kan­dık­tan son­ra, bir­kaç yu­mur­ta a­kı­nı su­lan­dı­rıp i­çir­mek hem kur­ta­rı­cı, hem has­ta­yı ra­hat­la­tı­cı­dır. ­Yu­mur­ta saç­lar ve tır­nak­la­r i­çin ge­rek­li kü­kürt­lü p­ro­te­in­le­ri ih­ti­va e­der. Saç yı­ka­ma şam­pu­an­la­rı­nın ya­pıl­ma­sın­da da yu­mur­ta kul­la­nı­lır. Bol yu­mur­ta yen­di­ğin­de bun­la­ra lü­zum kal­maz. ­Pi­şi­ri­lin­ce sin­di­ri­mi da­ha ko­lay­laş­tı­rır. Az piş­miş yu­mur­ta 2 sa­at­te çok piş­miş yu­mur­ta 3 sa­at­te sin­di­ri­lir. ­Bal ve yu­mur­ta­nın or­tak ö­zel­li­ği, yo­ğun mik­tar­da p­ro­te­in i­çer­me­si­dir. Bal­ ve yu­mur­ta mas­ke­le­ri cil­di bes­ler, pü­rüz­süz bir gö­rün­tü al­ma­sı­nı sağ­lar, kı­rı­şık­lı­la­ra fay­da­lı­dır. PÜF NOKTASI OM­LET YA­PAR­KEN ­Ka­ba­rık bir om­let yap­mak is­ti­yor­sa­nız, bir çor­ba ka­şı­ğı su­yun i­çe­ri­si­ne bir çay ka­şı­ğı mı­sır u­nu ka­rış­tı­rın. ­Ha­zır­la­dı­ğı­nız ka­rı­şı­mı yu­mur­ta­ya i­la­ve e­din. Böy­le­ce yap­tı­ğı­nız om­let ye­te­rin­ce ka­bar­mış o­la­cak... MAR­KET Mus­te­la i­le hem be­be­ği­niz hem siz mut­lu o­lun! An­ne i­le be­be­ğin bu­luş­ma­sın­da­ki en ö­zel sü­reç­ler­den bi­ri­dir em­zir­me dö­ne­mi. Be­be­ğin fi­zik­sel ge­li­şi­min­de de en ö­nem­li a­dım­lar­dan bi­ri­dir. Hem an­ne hem be­bek i­çin duy­gu­sal ba­ğın ge­li­şi­mi­dir. A­ma me­me çat­lak­la­rı gi­bi ba­zı ra­hat­sız­lık­lar bu dö­ne­mi o­lum­suz et­ki­le­ye­bi­lir. Siz de bu ka­dar ö­zel bir sü­reç­te hiç­bir o­lum­suz­lu­ğa yer ol­ma­ma­lı di­ye dü­şü­nü­yor­sa­nız Mus­te­la’nın ge­liş­tir­di­ği ye­ni ü­rü­nü Nur­sing Com­fort Balm i­le me­me u­cu çat­lak­la­rı­nı gi­de­re­bi­lir­si­niz. İNCİ “-Haf­ta­lık sağ­lık­lı ki­lo kay­bı 500 gram ila 1 ki­lo ara­sın­da ol­ma­lı­dır. Da­ha hız­lı ki­lo ver­mek­se bir­çok sağ­lık prob­le­mi­ne yol aça­bi­lir. Haf­ta­da 1 kg’dan da­ha faz­la ki­lo ver­mek si­ze mut­lu edi­ci ge­le­bi­lir, ama bu du­rum ile­ri­de da­ha mut­suz ol­ma­nı­za ne­den ola­cak­tır...” (Gi­zem Şe­ber / Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı) SİZDEN GELENLER İ­PEK BO­LAT ­Ya­rın gül­le­rin i­çin­de­ki bu gü­ze­lin do­ğum gü­nü... İ­pek’in 8. yaş gü­nü­nü kut­lu­yo­ruz... Tarifiniz (...Cey­da Yü­ce’nin da­mak ta­dı) ­Çİ­KO­LA­TA­LI KEK MALZEMELER: > 4 yu­mur­ta > 1.5 su bar­da­ğı şe­ker > Ya­rım çay bar­dak sı­vı yağ > 2 bar­dak un > 3 ye­mek ka­şı­ğı ka­ka­o > 1 pa­ket ka­bart­ma to­zu > 1 pa­ket şe­ker­li va­ni­lin > 1 pa­ket çi­ko­la­ta­lı sos > 3 bar­dak süt HAZIRLANIŞI: ­Çi­ko­la­ta­lı sos i­le 3 bar­dak sü­t ten­ce­re­de pi­şi­ri­li­yor. Çırp­ma ka­bın­da yu­mur­ta ve şe­ker çır­pı­lı­yor. Sı­vı yağ, ka­ka­o, un, ka­bart­ma to­zu, va­ni­lin ve ten­ce­re­de ha­zır­la­dı­ğı­mız çi­ko­la­ta­lı sos­tan 1 bar­dak ke­ki­mi­zin i­çi­ne i­la­ve e­di­li­yor. ­Yağ­lan­mış kek ka­lı­bı­na ko­yup 160 de­re­ce­de pi­şi­ri­li­yor. Ü­ze­ri­ne ka­lan çi­ko­la­talı sos dö­kü­lü­yor... A­fi­yet ol­sun. AH­MET E­FE GÖK­ÇE ­Ne­şe Ha­nım ve Re­cep Bey’in kü­çük p­ren­si de bu­gün 2 ya­şı­na gi­ri­yor... BİZE ULAŞIN: e-posta: omer.soztutan@tg.com.tr telefon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 adres: türkiye gazetesi ihlas medya plaza 29 ekim caddesi, 34197 yenibosna/istanbul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT