BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dik­kat ek­sik­li­ği hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğu (DEHB) ne­dir?

Dik­kat ek­sik­li­ği hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğu (DEHB) ne­dir?

DEHB ki­şi­nin dav­ra­nış­la­rı­nı dü­zen­le­me ve kon­trol ede­bil­me ye­te­ne­ği­nin ge­li­şim­sel bo­zuk­lu­ğu ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir.DEHB ki­şi­nin dav­ra­nış­la­rı­nı dü­zen­le­me ve kon­trol ede­bil­me ye­te­ne­ği­nin ge­li­şim­sel bo­zuk­lu­ğu ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir. Bo­zuk­lu­ğun dav­ra­nış­lar­da dü­zen­le­me sağ­la­yan be­yin böl­ge­si­nin ak­ti­vi­te ye­ter­siz­li­ğin­den kay­nak­lan­dı­ğı dü­şü­nül­mek­te­dir. DEHB’li ço­cuk­la­rın 4 te­mel özel­li­ği 1- Dik­kat­siz­lik-Dal­gın­lık: DEHB’li ço­cuk­lar bir işe baş­la­ya­bil­mek, o işi ta­mam­la­yın­ca­ya ka­dar dik­ka­ti­ni sür­dü­re­bil­mek, ay­nı an­da iki uya­rı­cı­ya bir­den dik­ka­ti­ni odak­la­ya­bil­mek ve tep­ki­de bu­lun­ma­ya ha­zır­lık­lı ola­bil­mek gi­bi alan­lar­da zor­luk çe­ker­ler. 2- Dü­şün­me­den dav­ran­ma: DEBH’li ço­cuk­lar dav­ra­nış­la­rı­nın so­nuç­la­rı­nı, ge­le­cek tep­ki­le­ri dü­şün­me­den, ani ve ku­ral­la­ra uy­ma­yan dav­ra­nış­lar gös­ter­me eği­li­min­de­dir­ler. Ku­ral­la­rın far­kın­da ola­bi­lir ve so­rul­sa söy­le­ye­bi­lir­ler, bu­nun­la be­ra­ber ken­di­le­ri­ni kon­trol et­mek­te güç­lük çe­ke­bi­lir­ler. 3- Uzun sü­re­li he­def­ler­de zor­luk: He­de­fe gi­den yo­lun uzun ol­ma­sı du­ru­mun­da zor­luk ya­şar­lar. Bu du­rum­da ço­ğun­luk­la gö­re­vi ya­rım bı­ra­kıp çe­ki­lir­ler. He­de­fe gi­den yol­da kı­sa ara­lık­lı kü­çük he­def­ler­le teş­vik edil­me­ye ih­ti­yaç du­yar­lar. 4- Aşı­rı uya­rıl­mış­lık du­ru­mu-Hi­pe­rak­ti­vi­te: DEHB’li ço­cuk­la­rın bü­yük bir bö­lü­mün­de aşı­rı du­yar­lı­lık ve ha­re­ket­li­lik var­dır. Ha­re­ket­le­ri­ni kon­trol al­tı­na al­mak­ta zor­la­nır­lar, sü­rek­li bir kı­pır­da­nış için­de­dir. İç­le­rin­de ener­ji­si tü­ken­me­yen bir mo­tor var­mış gi­bi dur­ma­dan ha­re­ket eder­ler ve il­gi alan­la­rı­nı sü­rek­li de­ğiş­ti­rir­ler. Üzün­tü ve se­vinç gi­bi duy­gu­la­nım­la­rı­nı aşı­rı uç­lar­da ifa­de eder­ler, çok ça­buk ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rar­lar. Bir ya­şın al­tın­da­ki be­bek­ler­de DEHB’nin er­ken be­lir­ti­le­ri ne­ler ola­bi­lir? 1- Ko­lay si­nir­le­nir­ler. 2- An­ne­nin me­me­si­ne âde­ta sal­dı­rır­lar. 3- Aç­lı­ğa to­le­rans­la­rı iyi ol­ma­dı­ğın­dan, hız­lı ve he­ye­can­lı eme­rek ko­lay­ca ha­va yu­tar­lar, bu­na bağ­lı ola­rak çok gaz­lı­dır­lar. 4- Ge­ce sık sık uya­nır, hu­zur­suz­la­nır­lar. 5- Ko­lay ra­hat­la­tı­la­maz ve sa­kin­leş­ti­ri­le­mez­ler, ge­ce ya­rı­sı oyun oy­na­mak is­ter­ler. 6- Çok ener­jik­tir­ler, sü­rek­li ola­rak uya­ran ara­yı­şı için­de­dir­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103198
  % 0.69
 • 5.3231
  % -0.05
 • 6.0405
  % 0.05
 • 6.9293
  % -0.08
 • 227.303
  % 0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT