BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

So­kak­ta çi­çek sa­tan Te­mel ada­mın pe­şi­ne düş­müş...Te­mel’in ye­ri So­kak­ta çi­çek sa­tan Te­mel ada­mın pe­şi­ne düş­müş... “-Ka­rı­nız için bir de­met çi­çek alın...” -Ben ev­li de­ği­lim... “-O za­man sev­gi­li­niz için alın...” -Sev­gi­lim de yok... “-O za­man bu şan­sı­nı­zın de­vam et­me­si için ken­di­ni­ze bir de­met çi­çek alın...” tu­zak­tan ku­man­da (...FOX TV-­Çar­kı­fe­lek) MEH­MET A­Lİ ER­BİL: Hem na­lı­na, hem mı­hı­na ne de­mek?... YA­RIŞ­MA­CI KIZ: Ba­kım yap­mak gi­bi bir şey her­hal­de... MEH­MET A­Lİ ER­BİL: Tam kar­şı­lı­ğı yav­şak­lık de­mek as­lın­da... Bi­raz o­na, bi­raz bu­na ya­ni... te­be­şir to­zu “-­Mut­lu in­sa­nın en mut­lu a­nı, uy­ku­ya dal­dı­ğı an­dır... Ve mut­suz bir in­sa­nın en mut­suz a­nı uy­ku­dan u­yan­dı­ğı an­dır...” (...Sc­ho­pen­ha­u­er) bir film diyaloğu “-­Ya­şa­dı­ğı­na şük­ret­me­yen­ler, ya­şa­ma­yı hak et­mez...” (...Saw fil­min­den) bi­zim­ki­ler... İçin­de söz­lü­sü ile çe­kil­miş fo­toğ­raf­lar olan te­le­fo­nu ta­mir­ci­ye bı­rak­mak... Ta­mir­ci­nin, söz­ ko­nu­su kı­zın ak­ra­ba­sı çık­ma­sı... Giz­li tu­tu­lan söz­lü­lük sü­re­ci­nin açı­ğa çık­ma­sı ve ge­li­şen olay­lar... İs­mi mah­fuz... Şim­di­lik... Ec­za­cı­nın k­ri­zi Fran­sız oto­mo­tiv şir­ke­ti Pe­uge­ot Cit­ro­en, kö­tü­le­şen eko­no­mik kri­zin Av­ru­pa’da araç sa­tış­la­rı­nı dü­şür­me­si ne­de­niy­le 2.700 iş­çi­yi çı­kar­ma­yı plan­lı­yor. Öte yan­dan bir ec­za­cı­lık şir­ke­ti de 2013 yı­lı­na ka­dar İs­pan­ya, Bel­çi­ka ve İs­veç’te­ki 3 fab­ri­ka­sı­nı ka­pa­ta­cak, 1400 iş­çi­yi iş­ten çı­ka­ra­cak. Oto­mo­tiv şir­ket­le­ri­ni an­la­dık da, bu ec­za­cı ni­ye fab­ri­ka­sı­nı ka­pa­tıp iş­ten adam çı­ka­rı­yor an­la­ma­dık. Oy­sa kriz yü­zün­den üşü­tüp has­ta­la­nan mil­yon­lar­ca in­san­a ila­cı on­lar sa­ta­cak­lar... Kriz do­la­yı­sıy­la müş­te­ri­le­ri azal­ma­ya­cak, bi­la­kis ar­ta­cak... An­la­şı­lan bu kriz­de baş­ka bir kriz var! iti­raf re­yo­nu... Ge­mi­de­ki tay­fa­lar 40 gün de­li der­sen de­li o­lur mi­sa­li, k­riz ge­li­yor, k­riz ge­li­yor di­ye di­ye Tür­ki­ye’de ol­ma­yan k­ri­zi ni­ha­yet Tür­ki­ye’ye de ge­tir­di­ler. Oy­sa he­pi­miz ay­nı ge­mi­de­yiz... E­vet, he­pi­miz ay­nı ge­mi­de­yiz. An­cak, bun­lar ki­min tay­fa­sı o­nu an­la­ya­ma­dık. (...Mus­ta­fa Koç­-O­kur/­Ya­zar) iğ­ne­lik... HUZÛR İKLİMİ Ne gam kal­dı ne k­riz, ­Dün ge­ce gül­ler aç­tı... ­Ken­di­miz­den geç­tik biz, ‘Yıl­dız’ım neş’e saç­tı! Râ­zı i­ken bir sö­ze, El ver­di bir gül ver­di... ­Gel­dik bir ân göz gö­ze, ­Gül­dü bir ö­dül ver­di! ­Huzûr ik­lim­le­rin­den, ­Do­yum­suz ikrâm i­le... ­Bir gö­nül se­fe­rin­den, ­Ge­tir­di müj­de di­le! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Haber/Yorum Tür­ki­ye’de a­i­le­ce o­ku­na­bi­le­cek ga­ze­te­si­niz... Bir Tür­ki­ye Ga­ze­te­si a­bo­ne­si o­la­rak ra­hat­sız ol­du­ğum bir i­ki ko­nu var, söy­le­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim... ­Bir Fe­ner­bah­çe­li o­la­rak bi­zim ta­kı­mı­mı­zın ha­ber­le­ri­ni ya­pan ar­ka­daş ku­lüp­le il­gi­li ha­ber­den çok ken­di yo­rum­la­rı­nı yaz­maz­sa da­ha çok se­vi­ne­ce­ğim. İ­kin­ci o­la­rak i­se si­zin say­fa­nız­da “Mus­ta­fa Koç­-O­kur/­Ya­zar” ad­lı ki­şi­nin ya­zı­la­rı­na yer ve­ri­li­yor... Kim­dir, ne ya­za­rı­dır bu ar­ka­daş me­rak e­di­yo­rum... ­Bi­zim de ya­zı­la­rı­mı­za yer ve­rir mi­si­niz?... (...He­do­o) E­Dİ­TÖR NO­TU: Sü­rek­li ay­nı ta­kı­mı ta­kip e­den mu­ha­bir­ler, di­ğer­le­ri­ne gö­re da­ha a­van­taj­lı o­lu­yor ve bu du­rum as­lın­da ha­ber­le­re, “Ay­rın­tı” o­la­rak yan­sı­yor... Gün i­çin­de bir­çok yö­ne­ti­ci i­le gö­rü­şü­lüp ha­be­ri har­man­la­ya­rak yaz­mak bir art ni­yet­ten çok, bir tar­zı yan­sı­tı­yor biz­ce. Ö­zel­lik­le SÖZ Mar­ket’te bir­çok o­ku­yu­cu ü­rü­nü bu­lun­mak­ta­dır, sü­tun­la­rı­mız her­ke­se a­çık... Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT