BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İğ­ne de­li­ğin­den dün­ya

İğ­ne de­li­ğin­den dün­ya

Mi­mar Si­nan Gü­zel Sa­nat­lar Ü­ni­ver­si­te­si’nin 125. ve Fo­toğ­raf Bö­lü­mü’nün 30. ku­ru­luş yı­lı ve­si­le­siy­le İs­tan­bul F­ran­sız Kül­tür Mer­ke­zi “İğ­ne De­li­ğin­den Dün­ya” ser­gi­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak.Mi­mar Si­nan Gü­zel Sa­nat­lar Ü­ni­ver­si­te­si’nin 125. ve Fo­toğ­raf Bö­lü­mü’nün 30. ku­ru­luş yı­lı ve­si­le­siy­le İs­tan­bul F­ran­sız Kül­tür Mer­ke­zi “İğ­ne De­li­ğin­den Dün­ya” ser­gi­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. Öğ­ren­ci­le­rin fo­toğ­raf ma­ki­ne­sin­de gö­rün­tü o­lu­şu­mu­nun en te­mel il­ke­si ü­ze­ri­ne ku­ru­lu o­lan “İğ­ne De­li­ği Fo­toğ­raf” tek­ni­ği­ni kul­la­na­rak çek­ti­ği fo­toğ­raf­lar, tek­no­lo­ji ü­rü­nü ça­lış­ma­la­ra mey­dan o­ku­yor. Doç. Yu­suf Mu­rat Şen ve yar­dım­cı­sı Arş. Gör. U­ğur Gü­nay ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ser­gi, 24 Ka­sım - 6 A­ra­lık 2008 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da ge­zi­le­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT