BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > A­ni­mas­yon günleri başladı

A­ni­mas­yon günleri başladı

5. İs­tan­bul Ani­mas­yon Fes­ti­va­li, dün Pe­ra Mü­ze­si’nde baş­la­dı. An­necy, Hol­lan­da, Sig­graph, Mel­bo­ur­ne ve Ot­ta­wa gi­bi dün­ya­nın en bü­yük ani­mas­yon fes­ti­val­le­ri­nin göz­de film­le­ri­ni iz­le­yi­ci­ler­le bu­luş­tu­ran fes­ti­val, 30 Ka­sı­ma ka­dar de­vam ede­cek.5. İs­tan­bul Ani­mas­yon Fes­ti­va­li, dün Pe­ra Mü­ze­si’nde baş­la­dı. An­necy, Hol­lan­da, Sig­graph, Mel­bo­ur­ne ve Ot­ta­wa gi­bi dün­ya­nın en bü­yük ani­mas­yon fes­ti­val­le­ri­nin göz­de film­le­ri­ni iz­le­yi­ci­ler­le bu­luş­tu­ran fes­ti­val, 30 Ka­sı­ma ka­dar de­vam ede­cek. 42 ül­ke­den top­lam 222 fil­min gös­te­ri­le­ce­ği “Ya­rış­ma” bö­lü­mün­de öne çı­kan film­ler ara­sın­da Ame­ri­ka­lı ba­ğım­sız yö­net­men Bill Plympton’ın “Hot Dog” ve son fil­mi “Me­xi­can Stan­doff” da bu­lu­nu­yor. Fran­sız yö­net­men Yann J’nin fil­mi “Ber­ni’s Doll”, Avus­tral­ya­lı yö­net­men Den­nis Tu­pi­coff’un fil­mi “Cha­in­saw”, Po­lon­ya­lı Ma­ri­usz Wilczy­nski’nin ödül­lü fil­mi “Ki­zi Mi­zi”, Van Ta-Minh’in “Sud­denly” fil­mi, ya­rış­ma bö­lü­mün­de yer alı­yor. Ay­rı­ca, 60’a ya­kın Türk kı­sa met­raj ani­mas­yon fil­mi de ya­rış­ma bö­lü­mün­de gös­te­ri­le­cek. Fes­ti­val prog­ra­mı­na ve ay­rın­tı­lı bil­gi­ye “www.ia­fis­tan­bul.com” in­ter­net ad­re­sin­den ula­şı­la­bi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT