BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya­nın en il­ginç 8. o­te­li KAPADOKYA’da

Dün­ya­nın en il­ginç 8. o­te­li KAPADOKYA’da

30 a­det ma­ğa­ra o­da­dan o­lu­şan o­tel, Os­man­lı tar­zın­da­ki de­ko­ras­yo­nuy­la da dik­kat çe­ki­yor> Mert Öz­pa­muk NEV­ŞE­HİR İHA Ka­pa­dok­ya böl­ge­sin­de bu­lu­nan Yu­nak Ev­le­ri, ma­ğa­ra o­da­la­rıy­la dün­ya­nın en il­ginç o­tel­le­ri a­ra­sı­na gir­me­yi ba­şar­dı. Nev­şe­hir’in Ür­güp il­çe­sin­de ka­ya­la­ra oyul­muş oda­lar­dan olu­şan Yu­nak Ev­le­ri, 2006 yı­lın­da in­ter­net­te­ki en bü­yük tu­rizm ha­ber­leş­me si­te­le­rin­den olan Tri­pAd­vi­sor ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ‘Dün­ya­nın En İl­ginç 10 Ote­li’ lis­te­sin­de 8. sı­ra­da yer al­dı. Lis­te­nin bi­rin­ci sı­ra­sın­da ise Ka­na­da’da­ki buz otel bu­lu­nu­yor. Ka­ya­la­rın içi oyu­la­rak ya­pı­lan oda­lar, Os­man­lı tar­zın­da­ki de­ko­ras­yo­nu ve il­ginç dış gö­rün­tü­sü ile Tür­ki­ye’den lis­te­ye gir­me­yi ba­şa­ran tek otel olan Yu­nak Ev­le­ri, bu­gü­ne ka­dar bir­çok ün­lü mi­sa­fi­ri de ağır­la­dı. Geç­mi­şi 5. ve 6. yüz­yı­la ka­dar uza­nan 6 ma­ğa­ra ev­den olu­şan otel­de 30 oda bu­lu­nu­yor. Yu­nak Ev­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Hü­se­yin Tir­ya­ki, otel­de ge­ce­lik ko­nak­la­ma üc­re­ti­nin 200 ila 500 do­lar ara­sın­da de­ğiş­ti­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT