BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ü­şü­me­sin­ler di­ye ­mont gön­der­di­ler

Ü­şü­me­sin­ler di­ye ­mont gön­der­di­ler

T­rab­zon’da il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri, Muş’ta kar­deş seç­tik­le­ri o­kul­la­ra o­yun­cak ve mont­la­rı­nı gön­der­di­ler> TRAB­ZON Trab­zon’da­ki, Prof. İh­san Koz İl­köğ­re­tim Oku­lu ida­re­ci­le­ri ve okul ai­le bir­li­ği ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len kam­pan­ya çer­çe­ve­sin­de top­la­nan ki­tap, giy­si, kır­ta­si­ye mal­ze­me­si ve oyun­cak­lar, Muş mer­kez­de kar­deş se­çi­len Kör­pe­ağaç İl­köğ­re­tim Oku­lu, Sun­gu 75. Yıl Va­kıf­bank Ya­tı­lı İl­köğ­re­tim Böl­ge Oku­lu ile Al­pars­lan Kız Ya­tı­lı Böl­ge Oku­lu­na gön­de­ril­di. Ya­pı­lan ça­lış­ma­nın te­mel ama­cı­nın, öğ­ren­ci­le­rin kar­deş­lik duy­gu­la­rı­nın pe­kiş­me­si­ni sağ­la­mak ol­du­ğu­nu an­la­tan Okul Mü­dü­rü Ha­san Hay­ret­tin Efen­di­oğ­lu, “Bu tür et­kin­lik­le­rin ül­ke­mi­zin fark­lı yö­re­le­rin­de ye­ti­şen ço­cuk­la­rı­mı­zın bir­bir­le­ri­ni ta­nı­ma ve yar­dım­laş­ma duy­gu­su­nu ge­liş­ti­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Top­la­nan eş­ya­la­rın kar­go üc­re­ti ise Trab­zon Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT