BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus­ya’da baş­kan­lık sü­re­si 4 yıl­dan 6 yı­la çı­ka­rıl­dı

Rus­ya’da baş­kan­lık sü­re­si 4 yıl­dan 6 yı­la çı­ka­rıl­dı

Rus par­la­men­to­su­nun alt ka­na­dı Du­ma, dev­let baş­ka­nı­nın gö­rev sü­re­si­nin 4 yıl­dan 6 yı­la, mil­let­ve­kil­le­ri­nin gö­rev sü­re­si­nin de 4 yıl­dan 5 yı­la uza­tıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ta­sa­rı­yı oy çok­lu­ğuy­la ka­bul et­ti.Rus par­la­men­to­su­nun alt ka­na­dı Du­ma, dev­let baş­ka­nı­nın gö­rev sü­re­si­nin 4 yıl­dan 6 yı­la, mil­let­ve­kil­le­ri­nin gö­rev sü­re­si­nin de 4 yıl­dan 5 yı­la uza­tıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ta­sa­rı­yı oy çok­lu­ğuy­la ka­bul et­ti. Med­ve­dev’in öne­ri­si olan dev­let baş­ka­nı­nın gö­rev sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı, mev­cut dev­let baş­ka­nı­nı et­ki­le­mez­ken ya­sa de­ği­şik­li­ğiy­le er­ken dev­let baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne gi­di­le­ce­ği ve Baş­ba­kan Vla­di­mir Pu­tin’in bu sa­ye­de tek­rar ik­ti­da­ra ge­le­ce­ği id­di­a edil­miş­ti. Pu­tin, er­ken baş­kan­lık se­çi­mi gi­bi bir plan­la­rı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı kay­det­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT