BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SOMALİ SOKAKLARI CESET DOLU

SOMALİ SOKAKLARI CESET DOLU

Hint Ok­ya­nu­su’n­da te­rör es­ti­rip, ka­çır­dık­la­rı ge­mi­ler i­çin fid­ye is­te­yen kor­san­la­rın ül­ke­si, iç sa­vaş deh­şe­ti­ni ya­şı­yor­Ça­tış­ma­lar so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den di­re­niş­çi­le­rin ço­ğu öl­dü­rül­dük­le­ri cad­de­le­re terk e­dil­di. So­ma­li’nin baş­ken­ti Mo­ga­di­şu’da hü­kü­met güç­le­riy­le di­re­niş­çi­ler ara­sın­da­ki ça­tış­ma­lar­da 17 di­re­niş­çi öl­dü­rül­dü. Bir gör­gü ta­nı­ğı, di­re­niş­çi­le­rin Mo­ga­di­şu’nun gü­ne­yin­de bu­lu­nan Va­da­cir böl­ge­si ko­mi­se­ri Ah­med Da­ci’nin evi­ne sal­dır­ma­sı üze­ri­ne ça­tış­ma­la­rın çık­tı­ğı­nı, 17 di­re­niş­çi­nin öl­dü­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Mo­ga­di­şu po­li­si ise ça­tış­ma­lar­da di­re­niş­çi­le­rin bü­yük ka­yıp ver­di­ği­ni be­lirt­ti, an­cak kaç ki­şi­nin öl­dü­rül­dü­ğü­ne iliş­kin bil­gi ver­me­di. So­ma­li po­lis söz­cü­sü Ab­dul­la­hi Ha­san Ba­ri­se ise, po­li­sin, üst dü­zey bir yet­ki­li­ye sal­dı­rı gi­ri­şi­min­de bu­lu­nan El Şe­bab ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı­na kur­du­ğu pu­su so­nu­cu çı­kan ça­tış­ma­da 17 mi­li­ta­nın öl­dü­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Ba­ri­se, ça­tış­ma so­nu­cu ölen di­re­niş­çi­le­rin ço­ğu­nun öl­dü­rül­dük­le­ri cad­de üze­rin­de bı­ra­kıl­dı­ğı­nı söy­le­di. So­ma­li’de 1991 yı­lın­dan son­ra ça­tış­ma­lar dur­ma­dı. Bu sü­reç­te 9 mil­yon­luk nü­fu­sun yak­la­şık 1 mil­yo­nu top­rak­la­rın­dan kaç­mak zo­run­da kal­dı, sa­de­ce ge­çen yıl 6 bin 500 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT