BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çünkü insan robot değil

Çünkü insan robot değil

Çok çe­şit­li yö­ne­tim me­tot­la­rı, an­la­yış­la­rı, araç­la­rı var. De­ği­şi­min sa­vur­du­ğu iş ha­ya­tın­da, şe­kil­le­nen ye­ni du­rum­la­ra uy­gun, ye­ni yö­ne­tim an­la­yış­la­rı ge­liş­tir­mek için ka­fa yo­ran bin­ler­ce in­san var. Bun­la­rın or­ta­ya koy­du­ğu mo­del­ler­den ba­zı­la­rı çar­pı­cı olu­yor. Ge­çen­ler­de iş­te on­lar­dan bi­ri­ne rast­la­dım.Çok çe­şit­li yö­ne­tim me­tot­la­rı, an­la­yış­la­rı, araç­la­rı var. De­ği­şi­min sa­vur­du­ğu iş ha­ya­tın­da, şe­kil­le­nen ye­ni du­rum­la­ra uy­gun, ye­ni yö­ne­tim an­la­yış­la­rı ge­liş­tir­mek için ka­fa yo­ran bin­ler­ce in­san var. Bun­la­rın or­ta­ya koy­du­ğu mo­del­ler­den ba­zı­la­rı çar­pı­cı olu­yor. Ge­çen­ler­de iş­te on­lar­dan bi­ri­ne rast­la­dım. “He­li­kop­ter­li yö­ne­ti­ci!” Yö­ne­ti­ci za­ma­nı­nın ço­ğu­nu he­li­kop­ter­de ge­çi­ri­yor. Ya­ni şir­ket­te, ör­güt­te ne olup bit­ti­ği­nin bü­tü­nü­nü ta­kip ede­bi­li­yor. Ufak te­fek pü­rüz­ler gör­dü­ğü za­man mü­da­ha­le et­mi­yor. Ağır prob­lem­ler gör­dü­ğün­de, ken­di mü­da­ha­le­si ol­ma­dan çö­züm ol­ma­ya­cak­sa, he­li­kop­te­ri o böl­ge­ye in­di­ri­yor, çö­zü­me yar­dım­cı olu­yor, son­ra yi­ne he­li­kop­ter­le göz­lem­le­me­ye de­vam... Ho­şu­ma git­ti bu mo­del. Çün­kü yö­ne­ti­ci­le­re hep, “Yet­ki­ni­zi dev­re­din, ru­tin ope­ras­yon­lar­la uğ­raş­ma­yın” der du­ru­ruz. An­cak yö­ne­ti­ci­ye sis­te­min bü­tü­nü­nü gö­rüp gö­ze­te­ce­ği bir im­kân sağ­lan­ma­dı­ğı tak­dir­de, kon­trol im­kâ­nı da­ra­lan yö­ne­ti­ci­ler­de nor­mal ola­rak sı­kın­tı baş­lı­yor. Bu du­rum­da yö­ne­ti­ci bü­tün iş­le­re dal­mak, her ye­re koş­mak, yıp­ra­tı­cı bir tem­po­ya ta­ham­mül et­mek zo­run­da­dır. Mo­del kur­mak ko­lay da, mo­de­lin uy­gu­la­ma­da­ki ayak­la­rı­nı ye­re bas­tır­mak ge­rek. “Şim­di yö­ne­ti­ci­nin he­li­kop­te­ri ne olu­yor?” so­ru­su­nun ce­va­bı­nı bul­ma­lı­yız. Es­ki­den bu ih­ti­yaç, kat kat yö­ne­tim pi­ra­mit­le­ri, or­ta­la­ma 6-7 ka­de­me ka­te­de­rek yö­ne­ti­ci­ye ula­şan ra­por­lar, bil­gi­ler, yi­ne ay­nı ka­de­me­le­ri ka­tet­mek zo­run­da olan emir ve ta­li­mat­lar­la kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şı­lır­dı. Da­ha zi­ya­de bir oto­mo­bi­lin için­de, şe­hir­de do­la­şa­rak tra­fi­ği dü­zen­le­me­ye ça­lı­şan bir tra­fik yö­ne­ti­ci­si­nin du­ru­mu­na ben­zer­di. Şim­di ise sı­nı­rı­nı­za ya­kın ha­ber­leş­me im­kâ­nı su­nan elek­tro­nik ha­ber­leş­me ile, yö­ne­ti­ci­nin ola­nı bi­te­ni her an akan ra­por­lar­la ta­kip et­me­si, hat­tâ uy­gun ve ge­rek­li ol­du­ğu tak­dir­de ka­me­ra­lar­la göz­le­me­si bi­le müm­kün. Ya­ni tra­fik yö­ne­ti­ci­si he­li­kop­ter­de. An­cak bu ko­nu­da aşı­rı­ya kaç­ma­nın da bü­yük ris­ki, in­san iliş­ki­le­ri­nin ze­de­len­me­si­dir. Çün­kü in­san dün­ya var ol­du­ğun­dan be­ri in­san­dır, kı­ya­me­te ka­dar da, be­de­ni, ru­hu, ego­su, ak­lı, duy­gu­la­rı ile yi­ne in­san ola­rak de­vam ede­cek­tir. Us­ta­lık, mo­dern alet­le­ri in­sa­nın duy­gu­la­rı­nı kö­relt­me­den, usu­lün­ce kul­lan­mak­ta.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT