BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İŞSİZLİK FONU’ndan ban­ka­la­ra borç ve­ri­riz

İŞSİZLİK FONU’ndan ban­ka­la­ra borç ve­ri­riz

Ba­kan Çe­lik, İş­siz­lik Fo­nu’n­da­ki bir­kaç mil­yar YTL i­le ban­ka­la­rın fon­la­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Li­ki­di­te­de ge­ri dö­nüş ve iş­çi çı­kar­ma­ma şar­tı i­le ve­ri­riz” de­di> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Ça­lış­ma Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, İş­siz­lik Fo­nu’nda 36.7 kat­ril­yo­nun bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek bu­nun bir­kaç mil­yar YTL’si­nin ban­ka­la­ra fon­la­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ban­ka­la­rın bu­nu re­el sek­tö­re kre­di ola­rak kul­lan­dı­ra­bi­le­ce­ği­ni kay­de­den Ba­kan Çe­lik, “Şu an­da re­el sek­tö­rün kre­di ta­lep­le­ri var. Güm­rük­te ma­lı var gel­miş, kre­di is­ti­yor ama kar­şı­la­na­mı­yor. İş­te fon­la­ma bu an­lam­da işe ya­rar. Ban­ka­lar kay­na­ğı kre­di ta­lep­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için kul­la­na­bi­lir” de­di. Ba­kan Faruk Çe­lik, İş­siz­lik Fo­nu’ndan ban­ka­la­ra fon­la­ma ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni an­cak bu­nun için ge­ri dö­nüş şar­tı ve iş­çi çı­kar­ma­ma şar­tı ara­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Çe­lik, “Ak­tar­dı­ğı­mız fon­la re­el sek­tör ra­hat­lar. Ra­hat­la­yın­ca ça­lış­ma­ya baş­lar. Böy­le­ce mev­cut iş­çi­si­ni çı­kar­mak zo­run­da kal­maz. Ay­rı­ca, böy­le bir dö­nem­de ye­ni is­tih­dam da sağ­la­ya­bi­lir” de­di.
Kapat
KAPAT