BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Turk­cell ve Vo­da­fo­ne’un iP­ho­ne’u Türk­çe öğrendi

Turk­cell ve Vo­da­fo­ne’un iP­ho­ne’u Türk­çe öğrendi

25 Eylül’de Turk­cell ve Vo­da­fo­ne tarafından aynı gün satışa sunulan iP­ho­ne 3G’ler dün Türk­çe menüye geçti.25 Eylül’de Turk­cell ve Vo­da­fo­ne tarafından aynı gün satışa sunulan iP­ho­ne 3G’ler dün Türk­çe menüye geçti. App­le ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ve Türk­çe me­nü da­hil edi­len ye­ni ya­zı­lı­mı sa­ye­sin­de, ar­zu eden kul­la­nı­cı­lar iP­ho­ne 3G’yi Türk­çe kul­la­na­bi­le­cek. iP­ho­ne 3G’nin 2.2 ver­si­yon­lu ye­ni ya­zı­lı­mı dün­den iti­ba­ren iTu­nes üze­rin­den in­di­ri­le­bi­li­yor. Ci­ha­zın ça­lış­ma per­for­man­sı­nı ar­tı­ra­cak ge­liş­tir­me­le­rin de ya­pıl­dı­ğı ye­ni ya­zı­lım sa­ye­sin­de dün­ya­nın ne­re­sin­de olur­sa ol­sun, her­han­gi bir iP­ho­ne 3G kul­la­nı­cı­sı o an in­ter­ne­te bağ­lı olan bil­gi­sa­ya­rın­da­ki iTu­nes uy­gu­la­ma­sı ile ye­ni gün­cel­le­me­yi oto­ma­tik ola­rak in­di­re­bi­le­cek ve iP­ho­ne 3G’ye yük­le­ye­bi­le­cek. Te­le­fo­nun per­for­man­sı­nı ar­tı­ra­cak ge­liş­tir­me­le­rin de ya­pıl­dı­ğı ya­zı­lım, te­le­fon­la­ra üc­ret­siz yük­le­ne­bi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT