BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YENİ PAKET GELİYOR

YENİ PAKET GELİYOR

Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın o­na­yı­nı bek­le­yen pa­ket­te, ön­ce­lik yurt dı­şı fi­nans­man kay­nak­la­rın­da o­la­cak. İs­tih­dam ka­yıp­la­rı­nın ön­len­me­si i­çin KO­Bİ’le­re k­re­di­ler ar­tı­rı­la­cak. E­ner­ji ve gı­da sek­tö­rü­ne ön­ce­lik ve­ri­le­cekTRT PAYI DÜŞÜRÜLECEK Re­el sek­tö­re ye­ni kay­nak sağ­la­ma­yı, iş­siz­lik fo­nu­nu dev­re­ye al­ma­yı he­def­le­yen pa­ket­te, 50 bin YTL o­lan ga­ran­ti­li mev­du­at tu­ta­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı p­lan­la­nı­yor. 2009’da e­lekt­rik­te­ki TRT pa­yı düşürülerek de şir­ket­le­rin ma­li­yet­le­ri a­zal­tı­la­cak Eko­no­mi yö­ne­ti­mi, ye­ni eko­no­mik pa­ket için ha­zır­lık­la­rı­nı hız­lan­dır­dı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ona­yı­nı bek­le­yen pa­ket­te, ön­ce­lik­le yurt dı­şı fi­nans­man kay­nak­la­rı­nın et­kin kul­la­nı­mı yer alı­yor. Bu çer­çe­ve­de Tür­ki­ye, Av­ru­pa Ya­tı­rım Ban­ka­sı, Dün­ya Ban­ka­sı, Av­ru­pa İmar ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı kay­nak­la­rın­dan dü­şük ma­li­yet­li ve uzun va­de­li kay­nak sağ­la­ya­cak. Bu kay­nak da KO­Bİ’le­rin fi­nans­ma­na ko­lay eriş­me­si, is­tih­dam ka­yıp­la­rı­nın ön­len­me­si için kul­la­nı­la­cak. Av­ru­pa Ban­ka­sı’ndan ge­le­cek yıl ilk aşa­ma­da 150 mil­yon eu­ro, da­ha son­ra da 200-250 mil­yon eu­ro kay­nak sağ­lan­ma­sı plan­la­nı­yor. Bu kay­nak, ener­ji ve gı­da sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren­ler ön­ce­lik­li ola­cak şe­kil­de KO­Bİ’le­re ve­ri­le­cek. Özel­lik­le de ma­li kriz ve eko­no­mik kü­çül­me­den et­ki­len­me­le­ri kuv­vet­le muh­te­mel olan bü­yük, kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­rin fi­nan­se edil­me­si­ne yar­dım­cı ol­mak ama­cıy­la, Av­ru­pa Ya­tı­rım Ban­ka­sı (AYB) kay­nak­la­rı ağır­lık­lı ola­rak kul­la­nı­la­cak. YENİ KAYNAKLAR DA YOLDA E­ner­ji ve gı­da iş­let­me­le­ri baş­ta ol­mak ü­ze­re k­re­di­den fay­da­la­na­cak iş yer­le­rin­de is­tih­dam a­zal­tıl­ma­sı­nın ö­nü­ne ge­çil­me­si he­def­le­ni­yor. Bu çer­çe­ve­de Av­ru­pa Bir­li­ği Kü­çük İş­let­me­ler K­re­di P­rog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de, Al­man Kal­kın­ma Ban­ka­sı (KfW) ka­na­lıy­la, yak­la­şık 100 mil­yon e­u­ro­luk ye­ni kay­nak sağ­lan­ma­sı da p­lan­la­nı­yor. Dün­ya Ban­ka­sı kre­di­yi ar­tı­ra­cak Öte yan­dan, Dün­ya Ban­ka­sı’ndan KO­Bİ’le­re sağ­la­na­cak fi­nan­sam im­kan­la­rı­na ağır­lık ve­ri­le­cek. Ban­ka­nın kre­di­le­rin­de, kal­kın­ma ve is­tih­dam ön­ce­lik­li pro­je­le­re kay­nak ak­ta­rı­la­cak. 2008 yı­lı so­nu­na ka­dar Dün­ya Ban­ka­sın­dan KO­Bİ’le­rin fi­nans­man ih­ti­yaç­la­rı için kul­la­nıl­mak üze­re Ha­zi­ne ga­ran­ti­si al­tın­da 150 mil­yon ABD do­la­rı tu­ta­rın­da bir pro­je kre­di­si sağ­la­na­cak. Bu ra­ka­mın, ge­le­cek yıl üç ka­tı­na çı­kar­tıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Kapat
KAPAT