BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Biz ne günler gördük’ diyen METRO 300 kişiyi daha işe aldı

‘Biz ne günler gördük’ diyen METRO 300 kişiyi daha işe aldı

2001 gi­bi en zor dö­nem­de bi­le ya­tı­rı­mı kes­me­dik­le­ri­ni söy­le­yen Met­ro Top­tan­cı Mar­ket Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Er­gin, “Ye­ni ma­ğa­za­lar aç­ma­ya de­vam e­de­ce­ğiz” de­di> Mus­ta­fa Se­zer KON­YA ­Met­ro’nun ye­ni şu­be­si, p­ro­to­kol ü­ye­le­ri­nin kur­de­le ke­si­mi­nin ar­dın­dan hiz­me­te gir­di. Tür­ki­ye’de­ki 12. ma­ğa­za­sı­nı 8 bin met­re­ka­re alan üze­ri­ne Kon­ya’da açan Met­ro, 20 mil­yon eu­ro­luk ya­tı­rım­la 300 ki­şi­ye is­tih­dam im­ka­nı sağ­la­ya­cak. 101 gün­de ya­pı­mı ta­mam­la­nan Met­ro Kon­ya’nın 51 bi­nin üze­rin­de ka­yıt­lı müş­te­ri­si ol­du­ğu­nu açık­la­yan Met­ro Top­tan­cı Mar­ket Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Er­gin, Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne inan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Biz 2001 gi­bi en zor dö­nem­de bi­le ya­tı­rı­mı kes­me­dik. Şu an­da da ya­tı­rım­la­rı­mı­za ve is­tih­dam sağ­la­ya­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz, ye­ni ma­ğa­za­lar aça­ca­ğız” de­di. Önü­müz­de­ki ay An­ka­ra’da ikin­ci ma­ğa­za­yı aça­cak­la­rı bil­gi­si­ni ve­ren Ha­kan Er­gin, 2009’da da ya­tı­rım­la­ra de­vam ede­cek­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, “Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği par­lak. Biz dik­kat­li ola­rak ya­tı­rım­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz” de­di. Yıl so­nu iti­ba­riy­le Met­ro Top­tan­cı Mar­ket ola­rak 13 ma­ğa­za sa­yı­sı­na ula­şa­cak­la­rı­nı ifa­de eden Met­ro Grup Tür­ki­ye Tem­sil­ci­si Nur­dan Tüm­bek Te­ke­oğ­lu da, grup ola­rak ma­ğa­za sa­yı­sı­nın ise 32 ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT