BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Koç Hol­ding’den 9 ay­da 2.5 mil­yar YTL net kâr

Koç Hol­ding’den 9 ay­da 2.5 mil­yar YTL net kâr

Koç Hol­ding CE­O’su Bul­gur­lu, 2.5 mil­yar YTL’lik net kâr ba­şa­rı­sı­nın, pi­ya­sa­da­ki po­tan­si­yel risk­le­rin doğ­ru öl­çüm­le­nip ge­rek­li p­lan­la­rın ya­pıl­ma­sı­na bağ­lı ol­du­ğu­nu söy­le­diKoç Hol­ding, 2008 yı­lı­nın 9 ayın­da 2.5 mil­yar YTL kâr el­de et­ti­ği­ni du­yur­du. Koç Hol­ding’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma, hol­din­gin 2008 yı­lı do­kuz ay­lık so­nuç­la­rı­na gö­re sa­tış ge­lir­le­ri­ni yüz­de 30 ar­tı­ra­rak kon­so­li­de sa­tış­la­rı­nı 44 mil­yar YTL’ye, fa­ali­yet kâ­rı­nı ise yüz­de 83 ar­tı­ra­rak 4.9 mil­yar YTL’ye yük­selt­ti­ği bil­di­ril­di. Açık­la­ma­da, “Böy­le­ce 30 Ey­lül 2008 so­nu iti­ba­riy­le Koç Hol­ding’in net kâ­rı yüz­de 61 ar­tış­la 2.5 mil­yar YTL’ye ulaş­mış ol­du” de­nil­di. Koç Hol­ding Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Bü­lent Bul­gur­lu, ko­nu­ya iliş­kin de­ğer­len­dir­me­sin­de, kü­re­sel pi­ya­sa­lar­da ya­şa­nan dal­ga­lan­ma­la­ra rağ­men ey­lül so­nu iti­ba­ri ile ma­li ve ope­ras­yo­nel so­nuç­la­rı­nın ol­duk­ça kuv­vet­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. TÜR­Kİ­YE BA­ŞA­RI­LI OLA­CAK Bu ba­şa­rı­la­rı­nı pi­ya­sa­da­ki po­tan­si­yel risk­le­ri doğ­ru öl­çüm­le­ye­bil­me­le­ri­ne ve ge­rek­li ak­si­yon plan­la­rı­nı za­ma­nın­da al­ma­la­rı­na borç­lu ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Bul­gur­lu, şun­la­rı söy­le­di: “Kriz ön­ce­sin­de Koç Hol­ding se­vi­ye­sin­de­ki dö­viz po­zis­yon­la­rı­nı ka­pat­tık, net na­kit po­zis­yo­nu­na geç­tik. Es­ki­den sa­de­ce tü­ke­tim ürün­le­ri­ne odak­lı bir port­föy ya­pı­sı­na sa­hip­tik, bu da ge­lir­le­ri­mi­zi bü­yü­me di­na­mik­le­ri­ne da­ha du­yar­lı ha­le ge­ti­ri­yor­du. Son yıl­lar­da­ki ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma çer­çe­ve­sin­de bir yan­dan ener­ji gru­bu­nun pa­yı­nı yük­selt­me­mi­zin bir yan­dan ise hiz­met­ler ve sa­na­yi grup­la­rı ara­sın­da da­ha iyi bir den­ge kur­ma­mı­zın her tür­lü kon­jonk­tür­de sü­rek­li­lik kay­de­de­bi­le­cek op­ti­mal bir port­föy ya­pı­sı­na ulaş­ma­mız­da önem­li ro­lü ol­du.” Bul­gur­lu, önü­müz­de­ki dö­ne­min da­ha zor­lu ol­du­ğu­nu, ekim ayın­dan iti­ba­ren pa­zar­da­ki da­ral­ma­nın hız­lan­dı­ğı­nı, iç pa­zar­lar­da da ay­nı et­ki­nin his­se­dil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Böy­le bir kon­jonk­tür­de Türk şir­ket­le­ri­nin bu dal­ga­lan­ma­yı as­ga­ri za­rar­la ge­ri­de bı­ra­ka­bil­me­le­ri an­cak mik­ro ve mak­ro baz­da her tür­lü ted­bi­rin alın­ma­sı yo­luy­la ola­bi­lir. Yi­ne de Tür­ki­ye’nin eko­no­mik açı­dan son yıl­lar­da gös­ter­miş ol­du­ğu ba­şa­rı gra­fi­ği­ni de­vam et­ti­re­ce­ğin­den emi­niz” de­di. ­RİSK­LE­Rİ DOĞ­RU YÖ­NET­MEK Koç Hol­ding CE­O’su Bü­lent Bul­gur­lu, “Gün, risk­le­ri doğ­ru yö­ne­te­bil­me, tem­kin­li bü­yü­me, op­ti­mum ka­pa­si­te kul­la­nı­mı sağ­la­ma ve her tür­lü ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­nin za­ma­nın­da uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı­nın el­zem ol­du­ğu gün­dür” de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT