BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­ri­zi 25 mil­yon do­lar­lık ­ya­tı­rım­la a­şa­cak

K­ri­zi 25 mil­yon do­lar­lık ­ya­tı­rım­la a­şa­cak

Pa­nel li­ne tek­no­lo­ji­si i­le pa­nel mo­bil­ya ü­re­ti­mi­ni baş­la­ta­cak o­lan Car­din Con­sept, ye­ni te­si­se 25 mil­yon do­lar ya­tı­rım ya­pıp 250 ye­ni e­le­man a­la­cakCİRO HEDEFİ 100 MİLYON YTL ­Car­din’in yö­ne­tim ku­ru­lu ü­ye­le­ri Mu­rat Te­ker, Sa­lih Te­ker, Ra­ma­zan Te­ker ve E­yüp Te­ker, a­i­le şir­ke­ti ol­ma­nın ver­di­ği a­van­taj­la hız­lı ka­rar al­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ri­yor­lar. G­rup, Car­din o­la­rak bu­gün 140 o­lan ba­yi sa­yı­la­rı­nı 2009 so­nun­da 450’ye çı­kar­ma­yı he­def­ler­ken, 100 mil­yon YTL ci­ro yap­ma p­lan­la­rı­nı da a­çık­la­dı. Tür­ki­ye, kriz­den en az ha­sar­la çık­ma­ya ça­lı­şır­ken, öz­ ser­ma­ye­si güç­lü şir­ket­ler, ye­ni ya­tı­rım­la ‘kri­zi fır­sa­ta çe­vir­me’ yo­lun­da bü­yük adım atı­yor. Es­ki­şe­hir’de ku­ru­lu Şi­raz Şir­ket­ler Gru­bu bün­ye­sin­de­ki Car­din Con­sept, 2007’de üre­ti­me baş­la­ma­sı­na rağ­men, mo­bil­ya sek­tö­rü­nün ilk 5 mar­ka­sı ara­sın­da ol­mak için 25 mil­yon do­lar ya­tı­rım baş­la­tı­yor. 25 bin met­re­ka­re ka­pa­lı, 65 bin met­re­ka­re açık ol­mak üze­re 90 bin met­re­ka­re alan­da üre­tim ya­pan ve üre­ti­min yüz­de 30’unu ih­raç eden Car­din Mo­bil­ya Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mu­rat Te­ker, 25 mil­yon do­lar ya­tı­rım­la pa­nel mo­bil­ya te­si­si ku­ra­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Kriz­den ka­li­te­mi­zi ar­tı­ra­rak çık­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Per­so­nel azalt­mak bir ya­na, çok ya­kın­da çift var­di­ya­ya ge­çe­rek, 400 olan per­so­ne­li­mi­ze 250 da­ha ek­le­me­yi plan­lı­yo­ruz. Bu prog­ram da­hi­lin­de 2009’da da 100 mil­yon YTL ci­ro he­def­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. MAR­KA­LI SA­TIŞ YÜZ­DE 50 Car­din Mo­bil­ya’da kul­la­nı­lan ham­mad­de­nin ta­ma­mı­nın Türk ma­lı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Te­ker, mo­bil­ya­da mer­di­ven al­tı üre­ti­min ye­ri­ni, mar­ka­lı ve müş­te­ri hiz­me­ti olan mar­ka­la­rın al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti çok önem­li. Bu bi­linç art­tık­ça ürü­nün ar­ka­sın­da du­ran mar­ka­la­rın öne­mi de ar­tı­yor. Mar­ka­lı sa­tı­şı­mız yüz­de 50’yi aş­tı” di­ye ko­nuş­tu. Üre­tim­de yüz­de 5 ma­li­ye­ti ar­tır­ma­sı­na rağ­men 3 kat am­ba­laj kul­lan­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Te­ker “Böy­le­ce sa­tış son­ra­sı gi­de­ri azal­tı­yo­ruz” de­di. “Ar-Ge ile öne ge­çe­ce­ğiz” Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na önem­li ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı, bü­tün mo­del­le­rin bün­ye­le­rin­de ta­sar­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden Mu­rat Te­ker, ih­ra­cat­ta da id­di­alı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Mo­bil­ya sek­tö­rü­nün ül­ke­miz­de­ki hac­mi­nin 6 mil­yar do­lar, ih­ra­ca­tın 1 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de ol­du­ğu­nu ifa­de eden Te­ker, “Mo­bil­ya sek­tö­rü önü­müz­de­ki yıl­lar­da ih­ra­cat­ta lo­ko­mo­tif ola­cak. Biz, Yu­na­nis­tan, İran, Bel­çi­ka, Mı­sır, KKTC, Al­man­ya, Da­mi­mar­ka, Lib­ya, Irak ve Du­ba­i’ye mar­ka­mız­la ih­ra­cat ya­pı­yo­ruz. Irak’ta cor­ner ba­yi­le­ri­miz ara­cı­lı­ğıy­la fa­ali­yet­te­yiz. He­de­fi­miz, üre­ti­mi­mi­zin yüz­de 30’unu ih­raç et­mek” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT