BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mev­du­a­ta gü­ven­ce ha­be­ri do­la­rın a­te­şi­ni sön­dür­dü

Mev­du­a­ta gü­ven­ce ha­be­ri do­la­rın a­te­şi­ni sön­dür­dü

Hü­kü­me­tin, mev­du­at gü­ven­ce­si­ni bir haf­ta i­çin­de ar­tı­ra­ca­ğı bek­len­ti­si, u­zun sü­re­dir dü­şüş gös­te­ren İMKB 100 En­dek­si’ni yüz­de 3.48 ar­tır­dıİMKB 100 endeksi dün 738 puan artarken hisse senetleri %3.48 değer kazandı. Hü­kü­met, mev­du­ata gü­ven­ce li­mi­ti­ni ar­tır­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Ön­ce­ki gün­ler­de Mec­lis’ten ge­çen gü­ven­ce ar­tı­rım yet­ki­si­nin hü­kü­me­te ve­ril­me­si dü­zen­le­me­si­nin ar­dın­dan, bu yet­ki­nin 1 haf­ta için­de kul­la­nıl­ma­sı ka­ra­rı alın­dı. Hü­kü­met, ko­nu­yu ge­le­cek haf­ta ka­ra­ra bağ­la­ya­cak. Mec­lis’ten ge­çen dü­zen­le­mey­le 50 bin YTL’lik ban­ka mev­du­at gü­ven­ce­si­nin 2 yıl sü­rey­le ar­tı­rım yet­ki­si hü­kü­me­te ve­ril­miş­ti. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Hin­dis­tan ge­zi­si son­ra­sı top­la­na­cak olan Eko­no­mi Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­la­rın­da bu yet­ki­nin kul­la­nı­la­rak, gü­ven­ce li­mi­ti­nin ar­tı­rıl­ma­sı ka­ra­rı­nın alın­ma­sı plan­la­nı­yor. YA­BAN­CI SER­MA­YE GE­LE­CEK Hü­kü­met, bu­nun­la ya­ban­cı ser­ma­ye­yi da­ha ra­hat ül­ke­ye çe­ke­bil­me­yi he­def­li­yor. Gü­ne 21.228 pu­an­dan baş­la­yan İMKB 100 En­dek­si, ‘mev­du­at’ ha­be­ri ile 458 pu­an ar­ta­rak 21.687 pu­an­dan ka­pan­dı. His­se se­net­le­ri bi­rin­ci se­ans­ta or­ta­la­ma yüz­de 2.16 de­ğer ka­za­nır­ken, ikin­ci se­ans­da da alım­lar de­vam et­ti. 278 pu­an ar­tan en­deks gü­nü 738 pu­an ar­tış­la ta­mam­la­dı. İMKB 100 En­dek­si 21.966 pu­an­dan ka­pa­nır­ken hiss­e se­net­le­ri gün­lük baz­da or­ta­la­ma yüz­de 3.48 de­ğer ka­zan­dı. DO­LAR 1.68 YTL’YE GE­Rİ­LE­Dİ Bor­sa­nın yük­se­li­şe geç­me­si­nin ar­dın­dan do­lar gü­ne dü­şüş­le baş­la­dı. Ön­ce­ki gün 1.709’dan ka­pa­nan do­lar İs­tan­bul ser­best pi­ya­sa­da ka­pa­nış sa­at­le­rin­de, 1.6800 YTL’ye ge­ri­ler­ken, 2.1390’dan gü­ne baş­la­yan eu­ro­nun sa­tış fi­ya­tı 2.1030 YTL ol­du.
Kapat
KAPAT