BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > For­tis’ten re­el eko­no­mi­ye des­tek

For­tis’ten re­el eko­no­mi­ye des­tek

2008’in ilk 9 ayın­da is­tik­rar­lı bü­yü­me­siy­le 183.2 mil­yon YTL kâr eden For­tis Tür­ki­ye, bi­rey­sel ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­ne ve KO­Bİ’le­re zor­la­şan eko­no­mik şart­lar­da des­tek ola­cak ye­ni­lik­çi ve yük­sek ka­li­te­li ürün­ler sun­ma­ya de­vam edi­yor.2008’in ilk 9 ayın­da is­tik­rar­lı bü­yü­me­siy­le 183.2 mil­yon YTL kâr eden For­tis Tür­ki­ye, bi­rey­sel ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­ne ve KO­Bİ’le­re zor­la­şan eko­no­mik şart­lar­da des­tek ola­cak ye­ni­lik­çi ve yük­sek ka­li­te­li ürün­ler sun­ma­ya de­vam edi­yor. KO­Bİ’le­re önem ver­dik­le­ri­ni söy­le­yen For­tis Pe­ra­ken­de Ban­ka­cı­lık Gru­bu Baş­ka­nı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Gök­han Men­di, “KO­Bİ’ler için, çok fark­lı bir des­tek pa­ke­ti ha­zır­la­dık. Bu des­tek pa­ke­ti ile KO­Bİ’le­re, eko­no­mi­de ya­şa­nan dal­ga­lan­ma­dan et­ki­len­me­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak fi­nans­man al­ter­na­tif­le­ri su­nu­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT