BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­ba­yı sön­dür­me­den yat­ma­yın!

So­ba­yı sön­dür­me­den yat­ma­yın!

Dr. Ül­kü­men Ro­dop­lu, kar­bon­mo­nok­sit ze­hir­len­me­le­ri ya­şan­ma­ma­sı i­çin so­ba­la­rın sön­dü­rü­le­rek ya­tıl­ma­sı­nı, o­da ka­pı­la­rı­nın a­çık bı­ra­kıl­ma­sı­nı tavsiye ettiAv­ru­pa Acil Tıp Bir­li­ği Baş­kan­ve­ki­li Dr. Ül­kü­men Ro­dop­lu, Mar­ma­ra ve Ege böl­ge­sin­de bu­gün ve ya­rın et­ki­li lo­dos bek­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, kar­bon­mo­nok­sit ze­hir­len­me­le­ri ya­şan­ma­ma­sı için so­ba­la­rın sön­dü­rü­le­rek ya­tıl­ma­sı­nı, oda ka­pı­la­rı­nın açık bı­ra­kıl­ma­sı­nı öner­di. Dr. Ro­dop­lu, Tür­ki­ye’de ha­va­la­rın so­ğu­ma­ya baş­la­ma­sıy­la kar­bon­mo­nok­sit ze­hir­len­me­le­ri gö­rül­dü­ğü­nü, ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­da sık sık ya­pı­la­cak uya­rı­la­rın ha­yat kur­ta­ra­ca­ğı­nı söy­le­di. Dr. Ro­dop­lu, şun­la­rı kay­det­ti: “Özel­lik­le lo­dos­lu gün­ler­de odun ve kö­mür so­ba­sı­nın sön­dü­rü­le­rek uy­ku­ya da­lın­ma­sı bir ko­run­ma yön­te­mi­dir. Oda ka­pı­la­rı­nın açık bı­ra­kıl­ma­sı­nı ve ge­ce ço­cuk­la­rın kon­trol edil­me­si­ni de öne­ri­yo­ruz. Bü­tan ga­zı, kö­mür­le ça­lı­şan so­ba, ocak ve di­ğer ısı­tı­cı­lar, oto­mo­bil eg­zo­zun­dan çı­kan du­man da­hil her tür­lü du­man, kar­bon­mo­nok­sit ze­hir­len­me­si­ne se­bep olur.” Dr. Ro­dop­lu, kar­bon­mo­nok­sit ze­hir­len­me­si­nin ge­nel­lik­le baş ağ­rı­sı, sar­hoş­luk his­si, ku­lak çın­la­ma­sı, yor­gun­luk ve bu­lan­tı­nın ya­nı sı­ra dü­şün­me­de güç­lük, gö­ğüs ağ­rı­sı, çar­pın­tı, gi­bi be­lir­ti­ler­le ken­di­si­ni gös­ter­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT