BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KÜ­PE­Sİ VE PA­SA­POR­TU ol­ma­yan kur­ba­nı al­ma­yın

KÜ­PE­Sİ VE PA­SA­POR­TU ol­ma­yan kur­ba­nı al­ma­yın

Yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de kur­ban­lık sa­tış pi­ya­sa­sın­da da ha­re­ket­li­lik ya­şa­nı­yor. Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­ra uya­rı­lar­da bu­lu­nan Türk Ve­te­ri­ner He­kim­leri Bir­li­ği Baş­ka­nı Dr. Meh­met Al­kan, kü­pe­si ve pa­sa­por­tu ol­ma­yan, çok za­yıf, tüy­le­ri ka­rı­şık ve mat olan, ge­be ve­ya ye­ni do­ğum yap­mış hay­van­la­rın ke­sin­lik­le sa­tın alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de kur­ban­lık sa­tış pi­ya­sa­sın­da da ha­re­ket­li­lik ya­şa­nı­yor. Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­ra uya­rı­lar­da bu­lu­nan Türk Ve­te­ri­ner He­kim­leri Bir­li­ği Baş­ka­nı Dr. Meh­met Al­kan, kü­pe­si ve pa­sa­por­tu ol­ma­yan, çok za­yıf, tüy­le­ri ka­rı­şık ve mat olan, ge­be ve­ya ye­ni do­ğum yap­mış hay­van­la­rın ke­sin­lik­le sa­tın alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Ay­rı­ca Baş­kan Al­kan, ba­kış­la­rı ve dış gö­rü­nü­mü can­sız, pis ko­ku­lu is­ha­li ve bu­run akın­tı­sı olan, çev­re­ye kar­şı aşı­rı tep­ki­li ve­ya çok du­yar­sız olan hay­van­la­rın alın­ma­ma­sının doğ­ru bir dav­ra­nış ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. Al­kan, hay­van­lar­dan in­san­la­ra bu­la­şan 200 has­ta­lık bu­lun­du­ğu­nu ve ke­sim son­ra­sın­da kur­ban­lar­dan çı­kan yan ürün­le­rin ke­sin­lik­le çev­re­ye atıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve top­ra­ğa iyi şe­kil­de gö­mül­me­si du­ru­mun­da sal­gın has­ta­lık­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı­na en­gel olu­na­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ke­si­min de­ri­ye za­rar ver­me­den ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve de­ri­le­rin ye­ter­li dü­zey­de tuz­la­na­rak mu­ha­fa­za­sı­nın sağ­lan­ma­sı­nın de­ri­de bo­zul­ma­la­rın önü­ne geç­ti­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT